ارتباط بين پروتيين هاي جيره با پروتيين هاي رحمي در مراحل مختلف سيکل تناسلي در مقايسه با پروتيين هاي سرم گاو شيري

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن ارتباط بين پروتيين هاي جيره با پروتيين هاي رحمي در مراحل مختلف سيکل تناسلي در مقايسه با پروتيين هاي سرم گاو شيري :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : هفتمين همايش ملي ايده هاي نو در کشاورزي

تعداد صفحات :6

چکیده مقاله:

هدف از این تحقیق بررسی ارتباط میزان پروتیین جیره با پروتیین های سرم خون و مایع رحمی (لیزابه) در مراحل مختلف سیکل تناسلی گاوهای شیری بود. در این پژوهش تعداد 40 راس گاو شیری نژاد هلشتاین که از زمان زایمان آنها 45 روز گذشته بود, بطور تصادفی به دو گروه بیست راسی تقسیم بندی شدند. تیمار اول جیره به میزان 16 % پروتیین و تیمار دوم به میزان 19 % پروتیین دریافت نمودند و پس از رعایت دوره عادت پذیری 14 روزه, گاوها مورد همزمان سازی فحلی به روش هیت سینک قرار گرفتند. پس از همزمانی در هر مرحله ازسیکل تناسلی (استروس, پرواستروس, مت استروس و دای استروس) نمونه خون و لیزابه رحمی به آزمایشگاه فرستاده گردید. در آزمایشگاه میزان پروتیین کل, آلبومین و گلوبولین در سرم خون و لیزابه رحمی اندازه گیری شد. نتایج حاصله نشان داد که میزان پروتیین کل در لیزابه رحمی در تمام مراحل سیکل بجز استروس در گروه %19 تفاوت معنی داری بیشتری داشت. میزان آلبومین در لیزابه رحمی در تمام مراحل سیکل بجز دای استروس در گروه 19 % تفاوت معنی داری بالاتری نشان داد. همچنین گلبولین در لیزابه رحمی در استروس, مت استروس و دای استروس و در سرم خون در مرحله استروس و مت استروس در گروه 19 % افزایش معنی داری نشان داد. در کل نتیجه گیری می شود که میزان پروتیین 19 % جیره دارای تاثیر بیشتری بر میزان پروتیین های سرم خون و لیزابه رحمی نسبت به میزان پروتیین 16 % در جیره غذایی گاو شیری خواهد داشت.

لینک کمکی