مقاله تأثير ابعاد دوره‌هاي آموزش ضمن خدمت بر حل مسائل سازماني

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله تأثير ابعاد دوره‌هاي آموزش ضمن خدمت بر حل مسائل سازماني :


سال انتشار : 1392

تعداد صفحات :18

پژوهش حاضر با هدف شناسایی تأثیر ابعاد دوره­های آموزش ضمن خدمت بر حل مسائل سازمانیانجام شد. این تحقیق با توجه به هدف از نوع تحقیقات کاربردی و از لحاظ گردآوری داده‏ها از نوع تحقیقات توصیفی بود. جامعه آماری تحقیق شامل 122 مروج استان ایلام بود که به صورت سرشماری انتخاب شدند. گردآوری داده­ها با استفاده از فن پیمایش و به کمک ابزار پرسشنامه انجام شده است. روایی محتوایی ابزار تحقیق را پانل متخصصان گروه ترویج و توسعه روستایی دانشگاه رازی تأیید نمودند. برای سنجش پایایی ابزار تحقیق از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد که میانگین آن برای متغیرهای مطالعه 82/0 بود. مطابق یافته­ها میانگین متغیر حل مسائل سازمانی به واسطه­ آموزش­های ضمن خدمت 72/3 و بالاتر از حد متوسط بود, به علاوه متغیرهای ارتقای سطح دانش و مهارت شغلی, رضایت شغلی و آشنایی با تازه­های علمی 59 درصد از تغییرات حل مسائل سازمانی را تبیین نمودند

لینک کمکی