مقاله ارزيابي دانش و مهارت اکتسابي کارکنان و توانمندي آموزشگران دوره‌هاي آموزش ضمن خدمت سازمان جهاد کشاورزي استان مرکزي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله ارزيابي دانش و مهارت اکتسابي کارکنان و توانمندي آموزشگران دوره‌هاي آموزش ضمن خدمت سازمان جهاد کشاورزي استان مرکزي :


سال انتشار : 1396

تعداد صفحات :17

هدف این پژوهش مقاله ارزيابي دانش و مهارت اکتسابي کارکنان و توانمندي آموزشگران دوره‌هاي آموزش ضمن خدمت سازمان جهاد کشاورزي استان مرکزي بر اساس سطح اول و دوم الگوی کرک پاتریک بود. در ارزیابی این دوره‌ها ابعاد مختلفی بررسی شد ولی به علت گستردگی مطالب در این مقاله فقط دانش و مهارت اکتسابی کارکنان و توانمندی آموزشگران دوره‌های آموزشی بررسی ‌شده است. کارکنان شرکت‌کننده در دوره‌های آموزشی سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی, جامعه آماری این پژوهش می‌باشند. حجم نمونه این پژوهش با روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای متناسب با حجم برابر با 173 نفر بوده است. داده‌های مورد نیاز از طریق مصاحبه و پرسشنامه محقق ساخته جمع‌آوری شده و از طریق آزمون‌های آماری t تک نمونه‌ای, t مستقل, تحلیل واریانس و آزمون همبستگی اسپیرمن با استفاده از نرم‌افزار SPSS تحلیل گردید. بر اساس یافته­ها, کیفیت دوره­های آموزشی در مؤلفه‌های افزایش دانش و مهارت اکتسابی کارکنان و کیفیت توانمندی آموزشگران در سطح نسبتاً مطلوب ارزیابی ‌شده است. از بین عوامل دموگرافیک هیچ‌کدام تأثیرگذار نبوده است.

لینک کمکی