مقاله شناسايي زمينه‌هاي به‌کارگيري فناوري اطلاعات و ارتباطات توسط دانشجويان کارشناسي ارشد رشته‌هاي کشاورزي دانشگاه زنجان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله شناسايي زمينه‌هاي به‌کارگيري فناوري اطلاعات و ارتباطات توسط دانشجويان کارشناسي ارشد رشته‌هاي کشاورزي دانشگاه زنجان :


سال انتشار : 1393

تعداد صفحات :24

این تحقیق با هدف بررسی زمینه­های به‌کارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات توسط دانشجویان کارشناسی ارشد رشته­های کشاورزی دانشگاه زنجان صورت پذیرفت. پژوهش حاضر از نوع کاربردی و روش تحقیق آن همبستگی بود. جامعه آماری تحقیق شامل 337 نفر از دانشجویان کارشناسی ارشد دانشکده کشاورزی دانشگاه زنجان بود که با توجه به فرمول کوکران, تعداد 109 نفر از آنان از طریق روش نمونه‌گیری طبقه‌ای با انتساب متناسب انتخاب شد. ابزار اصلی پژوهش پرسشنامه بود. روایی پرسشنامه با نظر اعضای هیئت علمی دانشگاه زنجان مورد تایید قرار گرفت. برای تعیین پایایی ابزار تحقیق پیش آزمون انجام گرفت که مقدار آلفای کرونباخ برای مقیاس­های اصلی پرسشنامه در حد مناسب (بیشتر از 75/0) بود. نتایج بدست آمده از تحلیل عاملی نشان داد که در مجموع 4/62 درصد از واریانس زمینه­های به‌کارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات توسط دانشجویان کارشناسی ارشد رشته­های کشاورزی را چهار عامل برقراری ارتباط و اطلاع یابی, علمی, آموزشی و عمومی تبیین می‌نمایند.

لینک کمکی