مقاله ارزيابي قابليت‌هاي مورد نياز کارشناسان شرکت‌هاي خدمات مشاوره‌اي ترويج به منظور آموزش و توسعه کشاورزي دقيق

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله ارزيابي قابليت‌هاي مورد نياز کارشناسان شرکت‌هاي خدمات مشاوره‌اي ترويج به منظور آموزش و توسعه کشاورزي دقيق :


سال انتشار : 1393

تعداد صفحات :21

فناوری کشاورزی دقیق راهی برای ایجاد تعادل بین افزایش جمعیت, کمبود منابع و حفظ محیط زیست است, بنابراین آموزش کشاورزی دقیق به کارشناسان می­تواند به عنوان عامل تسریع­کننده انتقال و پذیرش این فناوری باشد. هدف اصلی این پژوهش ارزیابی قابلیت­های مورد نیاز کارشناسان شرکت­های خدمات مشاوره­ای ترویج به منظور آموزش و توسعه کشاورزی دقیقبود. جمعیت مورد مطالعه, کلیه کارشناسان شرکت­های خدمات مشاوره­ای ترویج در شهرستان شیراز (142 نفر) بودند. حجم نمونه با استفاده از روش نمونه‌گیری ساده تصادفی, 110 نفر برآورد گردید. ابزار مورد استفاده برای جمع­آوری داده­ها پرسشنامه بود که روایی صوری آن به وسیله پانلی از متخصصین تأیید و برای بررسی پایایی آن نیز آزمون راهنما اجرا شد که آلفای کرونباخ متغیرها 83/0 بود. نتایج نشان داد که قابلیت­های مورد نیاز آموزشگران در سه دسته قابلیت­های کاربردی, شناختی و تبیین اثرات بکارگیری قرار گرفتند. در پایان با توجه به نتایج به­دست آمده پیشنهادهای کاربردی ارائه گردید.

لینک کمکی