مقاله ارزيابي نگرش گلخانه‌داران استان خراسان جنوبي نسبت به کنشگران نظام دانش و اطلاعات کشاورزي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله ارزيابي نگرش گلخانه‌داران استان خراسان جنوبي نسبت به کنشگران نظام دانش و اطلاعات کشاورزي :


سال انتشار : 1393

تعداد صفحات :26

تحقیق با هدف ارزیابی نگرش گلخانه‌داران نسبت به ارکان نظام دانش و اطلاعات کشاورزی و شناخت عوامل مؤثر بر میزان مشارکت در این فرآیند اجرا گردید. روش تحقیق در این پژوهش, پیمایشی و توصیفی می‌باشد. جامعه آماری تحقیق شامل 122 نفر از گلخانه‌داران استان خراسان جنوبی است که از طریق روش سرشماری انتخاب شدند. جمع‌آوری اطلاعات از طریق پرسشنامه و مصاحبه انجام شد. نتایج تحقیق نشان داد که نگرش گلخانه‌داران نسبت به مروجان, محققان و مشاورین خصوصی در سطح نسبتاً مثبت قرار دارد, این در حالی است که نگرش گلخانه‌داران نسبت به مراکز آموزش عالی و دانشگاه‌ها و نسبت به کشاورزان و بهره‌برداران دیگر در سطح نسبتاً منفی قرار دارد. همچنین نتایج تحقیق در رابطه با تعیین رابطه بین ویژگی‌های فردی و حرفه‌ای و اقتصادی گلخانه‌داران با نگرش گلخانه‌داران نسبت به ارکان نظام دانش و اطلاعات کشاورزی نشان داد که بین متغیر سن و میزان تحصیلات با نگرش گلخانه‌داران نسبت به ارکان نظام دانش و اطلاعات کشاورزی هیچ رابطه آماری معنی‌داری مشاهده نشد, درصورتی‌که بین سابقه فعالیت کشت گلخانه و میزان تولید در واحد سطح محصولات گلخانه‌ای با نگرش گلخانه‌داران نسبت به ارکان نظام دانش و اطلاعات کشاورزی در سطح 95 درصد رابطه منفی و معنی‌داری وجود دارد. از طرفی نتایج آزمون کروسکال‌والیس نشان داد که بین نوع نظام بهره‌برداری و منابع اطلاعاتی با نگرش گلخانه‌داران نسبت به ارکان نظام دانش و اطلاعات کشاورزی تفاوت معنی‌داری وجود ندارد.

لینک کمکی