مقاله شناسايي عوامل مؤثر بر ارتباط بين ترويج و تحقيق از ديدگاه کارشناسان ترويج استان آذربايجان غربي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله شناسايي عوامل مؤثر بر ارتباط بين ترويج و تحقيق از ديدگاه کارشناسان ترويج استان آذربايجان غربي :


سال انتشار : 1392

تعداد صفحات :24

هدف کلی این تحقیق شناسایی عوامل مؤثر بر ارتباط بین ترویج و تحقیق کشاورزی بود. ابزار پژوهش, پرسشنامه­ای ساختارمند بود که روایی آن با کسب نظرات اصلاحی گروهی از متخصصان و پایایی آن به وسیله آزمون آلفای کرونباخ (84/0=α) تأیید گردید. جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه کارشناسان ترویج کشاورزی استان آذربایجان غربی در سال 91- 1390 بود (381N=) که از این میان, تعداد 180 نفر به روش نمونه­گیری تصادفی طبقه­ای و خوشه­ای به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند (180n=). نتایج تحقیق نشان داد که سازگاری دستاوردهای تحقیقاتی با فرهنگ, ارزش­ها و نیازهای جامعه روستایی, احساس نیاز و مسئولیت کارگزاران ترویج نسبت به لزوم برقراری ارتباط و همچنین گویه توانایی کارگزاران ترویج در شناخت مسایل و مشکلات روستاییان مهم‌ترین راهکارها در ارتباط بین ترویج و تحقیق کشاورزی هستند. با استفاده از تکنیک تحلیل عاملی, عوامل مؤثر بر ارتباط بین ترویج و تحقیق کشاورزی در نُه عامل خلاصه شدند که شامل عوامل انگیزه کارگزاران ترویج و تحقیق برای همکاری با یکدیگر, توانایی و تخصص کارگزاران ترویج و تحقیق, کاربردی بودن دستاوردهای تحقیقاتی, برنامه­ریزی مشترک فعالیت­ها, رقابت درون سازمانی بین ترویج و تحقیق, تعداد کافی کارگزاران ترویج و تحقیق, ثبات ساختاری سازمان تات, تمایل بین دو سازمان برای ارتباط و ارائه فقط خدمات ترویجی توسط کارگزاران ترویج بودند. این عوامل توانستند 74 درصد از واریانس عوامل مؤثر بر ارتباط بین ترویج و تحقیق کشاورزی را تبیین کنند.

لینک کمکی