مقاله مهارت‌هاي مديريتي به‌کارگيري کشاورزي دقيق در فرآيند توسعه پايدار کشاورزي استان آذربايجان‌غربي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله مهارت‌هاي مديريتي به‌کارگيري کشاورزي دقيق در فرآيند توسعه پايدار کشاورزي استان آذربايجان‌غربي :


سال انتشار : 1394

تعداد صفحات :24

هدف اصلی تحقیق, بررسی مهارت‌های مدیریتی موردنیاز برای به‌کارگیری کشاورزی دقیق در فرآیند توسعه پایدار کشاورزی استان آذربایجان­غربی بود. این تحقیق ازلحاظ هدف, کاربردی و ازلحاظ روش تحقیق جز تحقیقات پیمایشی- توصیفی محسوب می­شود. جامعه آماری این تحقیق, کارشناسان و مسئولین مکانیزاسیون شهرستان­های استان آذربایجان­غربی و همچنین کارشناسان مکانیزاسیون کشاورزی شرکت‌های مکانیزاسیون فعال در کشاورزی استان آذربایجان­غربی به تعداد 86 بودند که با توجه به محدودیت جامعه آماری تعداد نمونه به‌ صورت تمام شماری انتخاب گردید. روش جمع­آوری اطلاعات در این تحقیق از طریق مطالعه اسنادی و به ‌صورت میدانی صورت گرفت. ابزار تحقیق پرسشنامه بود که روایی آن از طریق متخصصان اجرایی و اساتید تأیید شد. پایایی پرسشنامه نیز با استفاده از محاسبه ضریب آلفای کرونباخ که برای بخش‌های مختلف بزرگ‌تر از 0.7 بود, به دست آمد. بر اساس نتایج حاصل از تحلیل عاملی مشخص شد که هفت عامل (مهارت‌های حسابداری, مهارت‌های زراعی, مهارت‌های تشخیص تغییرپذیری, مهارت‌های اطلاع­یابی, مهارت‌های تعیین اهداف و تصمیم­گیری, مهارت‌های اقتصادی به‌کارگیری ماشین­آلات کشاورزی و مهارت‌های فنی به­کارگیری ماشین­آلات کشاورزی) درمجموع 27/61 درصد از واریانس کل متغیر مهارت‌های ضروری برای کشاورزی دقیق در فرایند توسعه پایدار کشاورزی را تبیین کرده­اند که از بین آن‌ها مهارت‌های حسابداری با تبیین 91/23 درصد از واریانس کل, نقش بیشتری داشته است

لینک کمکی