مقاله بررسي راهکارهاي آموزشي- ترويجي مؤثر بر مديريت کاهش ضايعات گندم در شرايط خشکسالي (مطالعه موردي: استان ايلام

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله بررسي راهکارهاي آموزشي- ترويجي مؤثر بر مديريت کاهش ضايعات گندم در شرايط خشکسالي (مطالعه موردي: استان ايلام :


سال انتشار : 1392

تعداد صفحات :22

هدف از انجام این تحقیق, بررسی راهکارهای آموزشی- ترویجی موثر بر کاهش ضایعات گندم در شرایط خشکسالی در بین گندم کاران استان ایلام بود. تحقیق حاضر از لحاظ هدف, کاربردی و از نوع پیمایشی و به شیوه توصیفی- همبستگی انجام شد. جامعه آماری این تحقیق کلیه گندم کاران آبی و دیم استان ایلام بودند (45000N=) که از این تعداد, 165 نفر به عنوان نمونه آماری و به شیوه نمونه گیری تصادفی طبقه ای متناسب انتخاب شدند. ابزار تحقیق پرسشنامه محقق ساخته ای بود که به منظور تشخیص پایایی آن, ضریب آلفای کرونباخ محاسبه شد (95/0a=) که برای انجام تحقیق قابل قبول می‌باشد. همچنین روایی پرسشنامه با نظر صاحب‌نظران و متخصصان فن تأیید شد. نتایج تحلیل همبستگی نشان داد که بین متغیرهای میزان استفاده از کلاس‌های آموزشی- ترویجی, میزان توجه مسئولین به دیدگاه گندم کاران متضرر از وقوع پدیده خشکسالی در سال‌های اخیر, میزان ارائه راهکارهای مناسب جهت کاهش ضایعات گندم در شرایط خشکسالی با متغیر مدیریت کاهش ضایعات گندم در شرایط خشکسالی رابطه مثبت و معنی­دار در سطح خطای یک درصد وجود دارد. همچنین, بر اساس تحلیل رگرسیونی, 39 درصد تغییرات متغیر وابسته مدیریت کاهش ضایعات گندم در شرایط خشکسالی, به وسیله دو متغیر توجه مسئولین به دیدگاه گندم کاران متضرر از وقوع پدیده خشکسالی در سال‌های اخیر و استفاده از کلاس‌های آموزشی- ترویجی تبیین شد

لینک کمکی