مقاله ارزيابي غلظت باقي‌مانده سم ارگانوفسفره ديازينون در محصولات گلخانه‌اي (مطالعه موردي: کدو سبز)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله ارزيابي غلظت باقي‌مانده سم ارگانوفسفره ديازينون در محصولات گلخانه‌اي (مطالعه موردي: کدو سبز) :


سال انتشار : 1395

تعداد صفحات :13

زمینه و هدف: امروزه امنیت غذایی یکی از مسایل مهم برای مصرف­کنندگان محصولات کشاورزی است. بنابراین مطالعه حاضر با هدف تعیین غلظت باقی­مانده سم دیازینون در محصول کدوسبز انجام یافته است. روش بررسی: 10 نمونه کدوسبز از گلخانه­ها و همچنین بازار مصرف شهر همدان تهیه شد. سپس نمونه‌ها خرد شده و پس از اضافه کردن استون و هم­زدن آن­ها, صاف شدند. به محلول صاف شده, سدیم سولفات و چند مرتبه دی­کلرو متان اضافه شد و پس از 2 فازی شدن, فاز پایینی جدا شده و تا زمان رسیدن این فاز به حد 2 میلی­‌لیتر, محلول در دستگاه آون قرار گرفت. سپس باقی­مانده سم در نمونه‌ها توسط دستگاه اسپکتروفتومتر در 3 تکرار قرائت شد. پردازش آماری نتایج نیز توسط نرم افزار SPSS انجام یافت. یافته­ها: نتایج نشان داد که میانگین غلظت باقی­مانده سم در نمونه­ها به ترتیب 006/0±105/0, 003/0±093/0, 013/0±149/0, 027/0±159/0, 013/0±151/0, 018/0±147/0, 006/0±119/0, 013/0±171/0, 018/0±157/0 و 027/0±140/0 میلی‌گرم در کیلوگرم و بیش از حد استاندارد کمیسیون Codex و اتحادیه اروپا می­باشد. همچنین مقایسه میانگین غلظت باقی­مانده سم بین نمونه‌ها بیان­گر وجود اختلاف معنی­دار بین تمام نمونه­ها بود (05/0>P). بحث و نتیجه­گیری: با توجه به این­که میانگین غلظت باقی­مانده سم دیازینون در محصول کدوسبز بیش از استانداردهای بین­المللی بود, لذا لزوم اندیشیدن تمهیداتی در این خصوص و به­ویژه آموزش کشاورزان به منظور استفاده صحیح و اصولی از نهاده­های کشاورزی برای اطمینان بیش­تر از حفظ سلامتی مصرف­کنندگان بیش از پیش ضروری به نظر می­رسد.

لینک کمکی