مقاله ارتباط بين ويژگي‌هاي شغل و تحليل‌رفتگي شغلي در ميان کارشناسان سازمان جهاد کشاورزي استان کردستان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله ارتباط بين ويژگي‌هاي شغل و تحليل‌رفتگي شغلي در ميان کارشناسان سازمان جهاد کشاورزي استان کردستان :


سال انتشار : 1393

تعداد صفحات :24

هدف مطالعه توصیفی- همبستگی حاضر بررسی رابطه ویژگی­های شغل و تحلیل رفتگی شغلی در بین کارشناسان سازمان جهاد کشاورزی استان کردستان بود. جامعه آماری تحقیق شامل کارشناسان سازمان جهاد کشاورزی استان کردستان بود (449N=) که با استفاده از فرمول کرجسی و مورگان تعداد 220 نفر به عنوان نمونه تعیین گردید (220n=). نمونه­گیری به روش طبقه­ای با انتساب متناسب صورت گرفت. ابزارهای استفاده شده, پرسشنامه تحلیل رفتگی شغلی مازلاک و پرسشنامه ویژگی­های شغل بود. روایی پرسشنامه توسط پانلی از متخصصان تأیید و پایایی بخش‌های مختلف آن با محاسبه ضریب آلفای کرونباخ بین 81/0 تا 84/0 برآورد گردید. برای تحلیل داده­ها از نرم افزار SPSSV20استفاده شد. با توجه به نتایج تحقیق, از میان ویژگی­های شغل, کم­باری نقش و گرانباری نقش در سطح یک درصد خطا با تحلیل رفتگی شغلی رابطه مثبت و معنی دار و استقلال شغلی در سطح یک درصد خطا با تحلیل رفتگی شغلی رابطه منفی و معنی دار داشتند. اما بین ابهام نقش و تعارض نقش با تحلیل رفتگی شغلی رابطه معنی داری مشاهده نشد.

لینک کمکی