مقاله تحليل پايداري نظام کشت تخصصي توتون در استان گلستان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله تحليل پايداري نظام کشت تخصصي توتون در استان گلستان :


سال انتشار : 1396

تعداد صفحات :21

تحقیق حاضر به‌منظور مقاله تحليل پايداري نظام کشت تخصصي توتون در استان گلستان انجام گرفته است. روش تحقیق انجام‌شده در این مطالعه از نوع علی- ارتباطی بود. جامعـه آمـاری تحقیـق کلیـه­ی توتونکاران باسماکار (740 نفر) اسـتان گلسـتان بودند که بر اساس فرمول کوکران تعداد 140 نفر انتخاب شدند. ابزار تحقیق, پرسشنامه محقـق ساخته بود که روایی آن بر اساس نظر متخصصان ترویج و آموزش کشاورزی تأیید و پایایی آن به روش پایایی ترکیبی مورد سنجش قرار گرفت که ضریب پایایی ترکیبی بخش­های مختلف پرسشنامه بین 706/0 تا 81/0 محاسبه شد. نتایج تجزیه‌وتحلیل داده­های تحقیق مبین آن بود کـه 13% پایداری نظام کشت تخصصی توتون در حد عالی, 8/40% خوب, 6/28% متوسط و 6/17% ضعیف ارزیابی شده است که نشان می‌دهد در حدود نیمی از نظام‌ بهره‌برداری زراعی کشت تخصصی توتون ازلحاظ پایداری در حد متوسط و ضعیف قرار دارد و همچنین با توجه به نتایج مدل یابی معادلـه سـاختاری, مهم‌ترین عامل­های مؤثر بـر پایداری نظام کشت تخصصی توتون, به ترتیب عامـل­های خدمات حمایتی و خدمات آموزشی با ضریب مسیر 23/0 و 22/0 بود. عامل‌های نیروی کار و وضعیت توانمندی اقتصادی توتونکاران نیز بر پایداری نظام کشت تخصصی توتون در استان گلستان مؤثر بودند.

لینک کمکی