مقاله بررسي تمايل و رفتار کشاورزان نسبت به بکارگيري مديريت تلفيقي آفات با استفاده از تئوري توسعه يافته رفتار برنامه‌ريزي شده

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله بررسي تمايل و رفتار کشاورزان نسبت به بکارگيري مديريت تلفيقي آفات با استفاده از تئوري توسعه يافته رفتار برنامه‌ريزي شده :


سال انتشار : 1394

تعداد صفحات :24

هدف اصلی این پژوهش مقاله بررسي تمايل و رفتار کشاورزان نسبت به بکارگيري مديريت تلفيقي آفات با استفاده از تئوري توسعه يافته رفتار برنامه‌ريزي شده (TPB) بود. تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی, از لحاظ جمع آوری داده‌ها پیمایشی و از نظر روش توصیفی- همبستگی بود. جامعه آماری این تحقیق شامل 104 نفر از خیارکاران شرکت کننده در دوره‌های آموزشی مدیریت تلفیقی آفات خیار در استان لرستان بودند. ابزار جمع آوری داده‌ها پرسشنامه که روایی آن بر اساس نظر اعضای هیأت علمی ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه کشاورزی تأیید شد. مقدار آلفای آن 70% بدست آمد. داده‌ها با استفاده از نرم افزار SPSSV20 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد بین فاصله زمین زراعی تا منزل و تمایل به بکارگیری مدیریت تلفیقی آفات رابطه منفی و معنی‌داری وجود داشت. همچنین بین سابقه کار کشاورزی, درآمد و تعداد جلسات حضور در کلاس‌های آموزشی مدیریت تلفیقی آفات و تمایل به بکارگیری مدیریت تلفیقی آفات رابطه مثبت و معنی‌داری وجود داشت. از طرفی بین بعد خانوار و رفتار رابطه منفی و معنی دار و بین تعداد جلسات شرکت در کلاس‌های مدیریت تلفیقی آفات و رفتار رابطه مثبت و معنی‌داری وجود داشت. همچنین طبق نتایج بدست آمده از تحلیل رگرسیون متغیر‌های نگرش, هنجارهای ذهنی و هنجارهای اخلاقی 5/49 از تغییرات در متغیر تمایل به بکارگیری مدیریت تلفیقی آفات را پیش‌بینی کردند. طبق نتایج بدست آمده از تحلیل رگرسیون سلسله مراتبی, متغیر‌های تمایل و رفتار گذشته 6/43 درصد از تغییرات متغیر رفتار بکارگیری مدیریت تلفیقی آفات را پیش‌بینی کردند.

لینک کمکی