مقاله نقش عوامل ترويجي و اقتصادي در موفقيت و استمرار فعاليت کلينيک‌هاي گياه‌پزشکي در جنوب استان تهران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله نقش عوامل ترويجي و اقتصادي در موفقيت و استمرار فعاليت کلينيک‌هاي گياه‌پزشکي در جنوب استان تهران :


سال انتشار : 1396

تعداد صفحات :24

پژوهش حاضر با هدف تحلیل نقش عوامل ترویجی و اقتصادی مؤثر بر موفقیت و استمرار فعالیت کلینیک‌های گیاه‌پزشکی در استان تهران انجام گردید. جامعه آماری کشاورزان جنوب استان تهران ((N= 13222 می‌باشد. حجم نمونه با استفاده از جدول بارتلت و همکاران 209 نفر انتخاب گردید که از میان داده­های جمع­آوری شده تعداد 191 مورد قابل بهره­برداری بود. ابزار جمع‌آوری اطلاعات پرسشنامه است. تجزیه‌وتحلیل داده‌ها نیز با استفاده از نرم‌افزار SPSS20 و AMOS20 صورت گرفت. نتایج حاصل از آمار توصیفی نشان داد 3/73 درصد از پاسخگویان سطح استمرار فعالیت و 3/50 درصد سطح موفقیت کلینیک­های گیاه‌پزشکی را در حد متوسط ارزیابی نموده‌اند, همچنین نتایج نشان داد که مؤلفه‌های استفاده از منابع اطلاعاتی, شرکت در دوره‌های ترویجی و عوامل اقتصادی اثر مثبت و معنی‌داری را بر سطح موفقیت و استمرار فعالیت کلینیک‌های گیاه‌پزشکی در جنوب استان تهران داشته‌اند. همچنین تست اثر میانجی موفقیت کلینیک‌های گیاه‌پزشکی در رابطه با عوامل ترویجی و اقتصادی مؤثر بر استمرار فعالیت کلینیک‌های مذکور نشان داد که اثر غیرمستقیم استفاده از منابع اطلاعاتی, شرکت در دوره‌های ترویجی و همچنین عوامل اقتصادی از طریق متغیر میانجی موفقیت کلینیک‌های گیاه‌پزشکی معنی‌دار می‌باشد.

لینک کمکی