مقاله سنجش آسيب‌پذيري خشکسالي کشاورزان گندم کار در شهرستان اصفهان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله سنجش آسيب‌پذيري خشکسالي کشاورزان گندم کار در شهرستان اصفهان :


سال انتشار : 1396

تعداد صفحات :24

خشکسالی­های اخیر در شهرستان اصفهان و شدت خساراتی که بر بخش کشاورزی وارد آمده است, بیانگر آسیب­پذیری کشاورزان ‏نسبت به خشکسالی است. لذا پرداختن به مطالعات آسیب­پذیری که پیش‌نیاز مدیریت ریسک است, مهم تلقی می­شود. با توجه به ‏اهمیت موضوع, هدف از این مطالعه سنجش آسیب­پذیری خشکسالی کشاورزان گندم کار در شهرستان اصفهان و رتبه­بندی مناطق ‏روستایی این شهرستان می باشد. در این مطالعه از روش پیمایشی استفاده شد و داده­ها از 275 کشاورز گندم کار با استفاده از روش نمونه­گیری طبقه­ای چندمرحله‌ای ‏جمع‌آوری گردید. به‌منظور جمع‌آوری داده­ها از پرسشنامه و مصاحبه­ی حضوری با کشاورزان شهرستان اصفهان, استفاده شد. برای سنجش آسیب­پذیری کشاورزان گندم­کار از فرمول (2005) Me-Bar & Valdez استفاده شد. ‏یافته­های پژوهش حاکی از آن است که کشاورزان گندم­کار در بخش جرقویه علیا بیشترین ضریب آسیب­پذیری کل (77/3) و کشاورزان ‏گندم­کار در بخش بن رود دارای کمترین ضریب آسیب­پذیری کل (32/3) می­باشند. دستاوردهای این مطالعه می­تواند به مسئولان مدیریت خشکسالی استان در تخصیص اعتبارات با توجه به میزان آسیب­پذیری مناطق, ‏یاری برساند. ‏بدین‌صورت سنجش میزان آسیب‌پذیری می­تواند مبنایی برای مسئولان به‌منظور تخصیص منابع و اعتبارات محسوب گردد.

لینک کمکی