مقاله بررسي عوامل مؤثر بر اضطراب شغلي کارشناسان سازمان نظام مهندسي کشاورزي و منابع طبيعي شهرستان گرمسار

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله بررسي عوامل مؤثر بر اضطراب شغلي کارشناسان سازمان نظام مهندسي کشاورزي و منابع طبيعي شهرستان گرمسار :


سال انتشار : 1394

تعداد صفحات :21

هدف کلی این تحقیق مقاله بررسي عوامل مؤثر بر اضطراب شغلي کارشناسان سازمان نظام مهندسي کشاورزي و منابع طبيعي شهرستان گرمسار می‌باشد که در سال 1392 صورت گرفته است. تحقیق ازنوع کاربردی و روش آن توصیفی - همبستگی است. ابزار تحقیق, پرسشنامه می‌باشد. در این تحقیق از پرسشنامه­های استاندارد اضطراب شغلی اسیپو (Osipow)و (HSE) استفاده شد. جامعه آماری تحقیق حاضر شامل کلیه کارشناسان (مهندسین) و اعضای فعال سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی شهرستان گرمساربوده (445=N) که تعداد 149 نفر به عنوان نمونه با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب گردید. به منظور بررسی روایی, ابزار تحقیق در اختیار کارشناسان قرار گرفت وبرای سنجش پایایی نیز آزمون مقدماتی از طریق تکمیل 30 پرسشنامه به عمل آمد و ضریب کرونباخ آلفا محاسبه گردید (91/0- 75/0). تجزیه و تحلیل آماری داده‌ها با به کارگیری نرم افزار رایانه‌ای SPSSV17صورت گرفت. بر اساس یافته‌های حاصل از تحلیل رگرسیون گام به گام مشخص گردید که از میان متغیرهای مورد مطالعه سه متغیر مسئولیت, محیط فیزیکی و بارکاری نقش در مجموع 9/46 درصد از تغییرات واریانس اضطراب شغلی را تبیین کردند.

لینک کمکی