مقاله اهميت سنجي شاخص‏هاي سنجش توسعه‏يافتگي کشاورزي: يک مطالعه تجربي در جنوب کرمان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله اهميت سنجي شاخص‏هاي سنجش توسعه‏يافتگي کشاورزي: يک مطالعه تجربي در جنوب کرمان :


سال انتشار : 1396

تعداد صفحات :24

پژوهش حاضر بر مبنای هدف کاربردی و از نوع توصیفی ـ تحلیلی و در جهت سنجش اهمیت شاخص‏های سنجش توسعه­یافتگی‏ کشاورزی انجام شد. بدین ترتیب به‌منظور تعیین میزان اهمیت هر یک از شاخص‏های موردمطالعه از فرآیند تعیین اعتبار وزنی بهره گرفته شد. اطلاعات موردنیاز از طریق منابع اَسنادی ـ کتابخانه‏ای و پرسشنامه‏ای محقق ساخته به دست آمد. جامعه آماری در سنجش اهمیت شاخص‏های توسعه­یافتگی کشاورزی شامل تمامی مدیران و کارشناسان (150 نفر) سازمان جهاد کشاورزی جنوب کرمان بود که نمونه موردمطالعه از طریق نمونه‏گیری هدفمند گلوله‏برفی شامل 19 نفر از مدیران و کارشناسان (15 نفر کارشناس و چهار نفر مدیر) سازمان جهاد کشاورزی جنوب کرمان شدند. داده‏پردازی نیز با استفاده از نرم‏افزار SPSS19 انجام شد. یافته‏های پژوهش حاکی از آن بود که شاخص‏های توسعه­یافتگی کشاورزی به هشت گروه شاخص‏های توسعه زیرساختی, نهادی, نیروی انسانی, مکانیزاسیون, دام و تولیدات دامی, بهداشت دام, باغداری و زراعت قابل دسته‏بندی هستند که از این میان سه گروه شاخص‏های توسعه بهداشت دام, نیروی انسانی و زیرساختی به‌عنوان مهم‏ترین شاخص‏های سنجش توسعه­یافتگی کشاورزی نشان داده شدند.

لینک کمکی