مقاله بررسي عوامل مؤثر بر توسعه اکو توريسم؛ مطالعه موردي: لواسان کوچک

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله بررسي عوامل مؤثر بر توسعه اکو توريسم؛ مطالعه موردي: لواسان کوچک :


سال انتشار : 1395

تعداد صفحات :21

تحقیق حاضر, با هدف بررسی عوامل مؤثر بر توسعه اکوتوریسم در لواسان کوچک صورت پذیرفت. جامعه آماری آن­ را کارشناسان سازمان گردشگری, شهرداری و بخشداری لواسانات تشکیل می‌دادند که به علت محدود بودن تعداد جامعه آماری, از روش سرشماری 60 نفر مورد پرسش قرار گرفتند. ابزار جمع‌آوری اطلاعات, پرسشنامه­ای‌ بود که شامل بخش‌های ویژگی­های فردی و حرفه­ای پاسخگویان, توسعه اکوتوریسم و عوامل هفت‌گانه اقتصادی, زیرساختی, سیاست‌گذاری, فرهنگی, جغرافیایی و عامل آموزشی - ترویجی مؤثر بر توسعه اکوتوریسم بود. روایی محتوایی پرسشنامه­ با نظرخواهی از پانل متخصصان تأیید گردید و قابلیت پایایی پرسشنامه نیز از طریق آلفای کرونباخ تعیین گردید که میزان آن برای مقیاس­های اصلی پرسشنامه بالای 0.7 کسب گردید که قابل‌قبول می‌باشد. نتایج حاصل از آزمون همبستگی پیرسون نشان داد که بین عوامل اقتصادی, زیرساختی, سیاست‌گذاری, اجتماعی و آموزشی - ترویجی و توسعه اکوتوریسم در لواسان کوچک رابطه مثبت و معنی­دار وجود دارد. نتایج حاصل رگرسیون گام‌به‌گام نیز نشان داد که عوامل آموزشی – ترویجی و زیرساختی درمجموع 63.9 درصد از واریانس متغیر توسعه اکوتوریسم در لواسان کوچک را تبیین نمودند. یکی از مهم‌ترین مسائل توسعه اکوتوریسم آن است که با آموزش‌های مؤثر می‌توان تغییر رفتار گردشگران را تسریع بخشید و تعهد نسبت به طبیعت را افزایش داد. لذا به‌عنوان یک راهکار عملی, مهم‌ترین مسأله برگزاری دوره‌های آموزشی ترویجی برای گردشگران در رابطه با تغییر نگرش و آگاهی آنان در رابطه با مسائل اکوتوریسم است. اگرچه دهستان لواسان کوچک ازلحاظ ساختاری, اکولوژیکی و فضایی از دیرباز برای گذران اوقات فراغت کلان‌شهر تهران انتخاب شده است, بااین‌وجود بررسی‌ها نشان می‌‌دهد, تاکنون مطالعه­ای با موضوع عوامل مؤثر بر توسعه اکوتوریسم در لواسان کوچک از دیدگاه کارشناسان گردشگری و جهاد کشاورزی صورت نگرفته است.

لینک کمکی