مقاله عوامل مؤثر بر امکان‌سنجي کشت هيدروپونيک از لحاظ زيرساخت‌ها از ديدگاه کارشناسان باغباني وزارت جهاد کشاورزي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله عوامل مؤثر بر امکان‌سنجي کشت هيدروپونيک از لحاظ زيرساخت‌ها از ديدگاه کارشناسان باغباني وزارت جهاد کشاورزي :


سال انتشار : 1393

تعداد صفحات :17

تحقیق حاضر به بررسی عوامل مؤثر بر امکان‌سنجی کشت هیدروپونیک ازلحاظ زیرساخت‌ها پرداخته است. این تحقیق از نوع توصیفی و علی- ارتباطی است. جامعه آماری این تحقیق شامل 176 نفر از کارشناسان باغبانی وزارت جهاد کشاورزی بودند که همه موردمطالعه قرار گرفتند. به‌منظور تعیین روایی محتوایی پرسشنامه, از دیدگاه و پیشنهادهای اساتید ترویج کشاورزی, محققان و کارشناسان باغبانی استفاده شد و اعتبار پرسشنامه‌های تحقیق از طریق ضریب آلفای کرونباخ برای بخش‌های مختلف پرسشنامه بیشتر از 83/0 گردید. نتایج نشان داد که 2/74 درصد, 6/22 درصد و 2/3 درصد از پاسخگویان به ترتیب امکان‌سنجی کشت هیدروپونیک ازلحاظ زیرساخت‌ها را در حد کم, متوسط و زیاد بیان کردند. همچنین نتایج رگرسیون چندگانه نشان داد که عوامل اقتصادی, نگرش نسبت به کشت هیدروپونیک و عوامل سیاست‌گذاری 28 درصد از تغییرات امکان‌سنجی کشت هیدروپونیک را تبیین نموده‌اند.

لینک کمکی