مقاله چالش‌هاي به‌کارگيري مديريت تلفيقي آفات (IPM) از ديدگاه باغداران شهرستان کرج

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله چالش‌هاي به‌کارگيري مديريت تلفيقي آفات (IPM) از ديدگاه باغداران شهرستان کرج :


سال انتشار : 1393

تعداد صفحات :24

هدف از انجام این تحقیق, بررسی چالش­های به‌کارگیری مدیریت تلفیقی آفات (IPM) از دیدگاه باغداران شهرستان کرج است. تحقیق از نوع کاربردی و روش آن, توصیفی, پیمایشی بوده و ابزار تحقیق پرسشنامه می‌باشد. جامعه آماری این تحقیق شامل 75 نفر از باغداران در سه بخش شهرستان کرج (اشتهارد, آسارا و مرکزی) است. به دلیل کوچک بودن حجم جامعه آماری سر­شماری صورت گرفت و درنهایت 68 پرسشنامه جمع‌آوری و تجزیه‌وتحلیل شد. به‌منظور سنجش روایی پرسشنامه از نظرات اعضای هیئت‌علمی گروه ترویج و آموزش کشاورزی و نیز تعدادی از کارشناسان استفاده شد. برای تعیین پایایی ابزار یک پیش­آزمون انجام شد که جامعه آماری آن را 20 نفر از باغداران شهرستان ساوجبلاغ تشکیل دادند. ضریب آلفای کرونباخ به‌منظور سنجش پایایی ابزار بین 86/0 تا 94/0 گزارش گردید. در بخش توصیفی از شاخص‌های مرکزی و پراکندگی نظیر میانگین, میانه, مد, انحراف معیار و توزیع فراوانی و در بخش استنباطی, از تحلیل عاملی اکتشافی به‌منظور یافتن همبستگی بین متغیر­ها استفاده‌شده است. نتایج تحلیل عاملی, چالش­ها را به پنج عامل پنهان تقسیم نمود که با توجه به ماهیت متغیرهای هر عامل تحت عناوین عوامل اقتصادی؛ گرایش­های فردی؛ ویژگی­های فناوری؛ آموزشی- مهارتی؛ و خدمات‌رسانی نام‌گذاری شدند. این عوامل درمجموع 028/67 درصد واریانس کل متغیرها را تبیین کردند.

لینک کمکی