مقاله شناسايي عوامل مؤثر بر پايداري کسب‌وکارهاي خرد در بخش کشاورزي استان خوزستان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله شناسايي عوامل مؤثر بر پايداري کسب‌وکارهاي خرد در بخش کشاورزي استان خوزستان :


سال انتشار : 1396

تعداد صفحات :17

هدف از انجام این تحقیق بررسی عوامل مؤثر بر پایداری کسب­وکارهای خرد بخش کشاورزی استان خوزستان بود. این تحقیق ازلحاظ هدف کاربردی, ازلحاظ گردآوری داده‌ها غیرآزمایشی و از دسته تحقیقات همبستگی است. جامعه آماری تحقیق شامل مدیران کسب­وکار خرد کشاورزی استان خوزستان ایجاد شده بعد از سال 1384 در استان خوزستان بود که از اعتبارات بانک کشاورزی استان استفاده نموده و تعداد آن‌ها برابر 14000 واحد کسب­وکار خرد کشاورزی بوده است. حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران 185 نفر محاسبه گردید. ابزار اصلی جمع‌آوری و اندازه‌گیری متغیرهای تحقیق, پرسشنامه بود. برای تعیین روایی, از روش اعتبار محتوایی استفاده شد. پایایی ابزار تحقیق با محاسبه ضریب آلفای کرونباخ برای بخش­های مختلف پرسشنامه احراز شد (86/α=0). بین اندازه کسب‌وکار, تعداد سال­های فعالیت, تعداد افراد شاغل, میزان سرمایه اولیه, ارزش تولید فعلی و پایداری کسب‌وکار خرد کشاورزی رابطه مثبت و معنی­داری وجود دارد. همچنین بین فاصله محل سکونت تا کسب‌وکار, فاصله تا محل فروش محصول و هزینه نهاده‌ای رابطه منفی و معنی­داری با پایداری کسب‌وکار خرد کشاورزی در استان خوزستان وجود دارد. نتایج به‌دست‌آمده نشان داد که چهار متغیر میزان سرمایه­گذاری, اندازه کسب‌وکار, ارزش تولید فعلی و سال­های فعالیت بنگاه حدود 3/63 درصد از واریانس مربوط به عوامل مؤثر بر پایداری را تبیین می‌نماید.

لینک کمکی