مقاله تحليل مقايسه اي نقش سازمان‌هاي ترويج دولتي و خصوصي بر پذيرش نوآوري‏هاي کشاورزي در شهرستان طارم، استان زنجان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله تحليل مقايسه اي نقش سازمان‌هاي ترويج دولتي و خصوصي بر پذيرش نوآوري‏هاي کشاورزي در شهرستان طارم, استان زنجان :


سال انتشار : 1393

تعداد صفحات :28

پژوهش حاضر به دنبال بررسی دیدگاه کشاورزان در مورد سرمایه اجتماعی بخش‏های دولتی و خصوصی ترویج کشاورزی و تحلیل تأثیر آن بر پذیرش نوآوری‏های زراعی- دامی است. این پژوهش از یک پیمایش توصیفی- همبستگی با استفاده از تکنیک مصاحبه‏ ساختارمند بهره برده است. مطالعه, نمونه‏ای تصادفی متشکل از 160 کشاورز را با کمک تکنیک نمونه گیری طبقه‏ای از دهستان آببر در شهرستان طارم از استان زنجان انتخاب نموده است و با استفاده از ابزار پرسشنامه (با رعایت تأیید روایی و اعتبار آن) مورد مصاحبه قرار داده است. طبق نتایج تحلیل رگرسیونی, سرمایه اجتماعی بخش‏ دولتی ترویج کشاورزی 5/31 درصد تغییرات میزان پذیرش نوآوری‏ها را تبیین می‏کند و این در حالی است که بخش خصوصی تنها 5/3 درصد تغییرات میزان پذیرش را تبیین می‏نماید.

لینک کمکی