مقاله امکان‌سنجي کاربرد تکنولوژي‌هاي کشاورزي دقيق در توليد محصول پسته شهرستان رفسنجان از ديدگاه کارشناسان کشاورزي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله امکان‌سنجي کاربرد تکنولوژي‌هاي کشاورزي دقيق در توليد محصول پسته شهرستان رفسنجان از ديدگاه کارشناسان کشاورزي :


سال انتشار : 1394

تعداد صفحات :17

تولید پسته در ایران یکی از منابع مهم ایجاد درآمد برای باغداران پسته و اقتصاد ملی محسوب می­شود. مدیریت تولید پسته با روش سنتی منجر به غیراقتصادی شدن این محصول در بلندمدت شده است. کشاورزی دقیق سیستم مدیریت بر پایه اطلاعات و فناوری برای تعیین, تحلیل و مدیریت تغییرات برای سودآوری, پایداری و محافظت بهینه از مزارع هست. هدف این تحقیق امکان‌سنجی کاربرد کشاورزی دقیق در تولید محصول پسته است. بدین منظور تعداد 52 کارشناس با استفاده از نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب, داده‌ها از طریق پرسشنامه در سال1391جمع‌آوری‌شده و توسط نرم‌افزارSPSSV18 مورد تجزیه ‌وتحلیل قرارگرفته است. با توجه به نتایج حاصل از تحلیل همبستگی و رگرسیون چندگانه, بالاترین اولویت کاربرد تکنولوژی‌های کشاورزی دقیق شامل تکنولوژی­های خاک­ورزی, نقشه بافت خاک, نقشه عملکرد درخت و سایر می­باشد. همچنین تکنولوژی­های میزان متغیر و نمونه‌برداری خاک رابطه معنی­داری در سطح 1 درصد خطا با متغیر وابسته داشتند و بالاترین اولویت عوامل­ زیربنایی شامل برگزاری سمینار, کارگاه و همایش, فراهم نمودن بودجه و اعتبارات پژوهشی, اجرای طرح کشاورزی دقیق به‌صورت آزمایشی, داشتن مدیریت صحیح و علمی در سطح باغات و گسترش تعاونی تولید می­باشد و همچنین عوامل آموزشی, اقتصادی و فنی رابطه معنی­داری در سطح 1 درصد خطا با متغیر وابسته داشتند

لینک کمکی