مقاله رابطه بين تسهيم و اشتراک‌گذاري دانش با نوآوري در دانشجويان گروه رشته ترويج و توسعه روستايي دانشکده کشاورزي دانشگاه تبريز

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله رابطه بين تسهيم و اشتراک‌گذاري دانش با نوآوري در دانشجويان گروه رشته ترويج و توسعه روستايي دانشکده کشاورزي دانشگاه تبريز :


سال انتشار : 1396

تعداد صفحات :17

تسهیم دانش به‌عنوان یکی از ابعاد مدیریت دانش می‌تواند از مهم‌ترین عوامل موفقیت سازمان‌ها در محیط متغیر و پیچیده امروزی و بخصوص در سازمان‌های دانش‌محور باشد و نقش تعیین‌کننده‌ای در بالندگی آن ایفا نماید. هدف این مقاله بررسی رابطه بین تسهیم دانش و نوآوری در دانشجویان رشته ترویج و توسعه روستایی دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز است. پژوهش حاضر ازلحاظ هدف, کاربردی و ازلحاظ گردآوری داده‌ها پیمایشی-همبستگی است. بر اساس جدول مورگان, نمونه موردمطالعه 80 نفر از دانشجویان رشته ترویج و توسعه روستایی دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز بوده و داده‌ها بر اساس پرسشنامه استانداردشده تسهیم دانش مدل دیکسون و پرسشنامه نوآوری جمع آوری شده اند. داده‌ها توسط نرم‌افزار spss18 پردازش‌شده و از روش‌های آماری آزمون کلموگروف-اسمیرنوف, آزمون فریدمن و ضریب همبستگی پیرسون و آزمون تحلیل واریانس یک طرفه ANOVA استفاده شده است. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد بین تسهیم دانش و میزان نوآوری در حالت کلی و متغیرهای تسهیم دانش ترتیبی, تسهیم دانش آشکار, تسهیم دانش ضمنی, تسهیم دانش استراتژیک و تسهیم دانش کارشناسی با نوآوری ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد. هر چه تسهیم دانش میان دانشجویان رشته ترویج و توسعه روستایی دانشکده کشاورزی بیشتر باشد, گرایش به نوآوری نیز بالاتر است و اتخاذ رویکردهایی نظیر توسعه سیستم‌های الکترونیکی, برگزاری جلساتی برای تبادل دانش و تجربه, برگزاری همایش‌ها, مستندسازی دانش و تجارب از راهکارهای ارتقای سطح دانش و به‌خصوص تسهیم دانش در دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز می‌باشد.

لینک کمکی