مقاله انرژي هاي عوامل تأثيرگذار بر ميزان تمايل کشاورزان به تجهيز مزرعه به فناوري تجديد پذير

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله انرژي هاي عوامل تأثيرگذار بر ميزان تمايل کشاورزان به تجهيز مزرعه به فناوري تجديد پذير :


سال انتشار : 1392

تعداد صفحات :29

تحقیق حاضر با هدف اصلی بررسی عوامل تأثیرگذار بر میزان تمایل کشاورزان به تجهیز مزرعه خود به فناوری انرژی­های تجدید پذیر در شهرستان تفرش صورت پذیرفت. تحقیق حاضر از نظر نحوه گردآوری داده‌ها, غیرآزمایشی (توصیفی) و بر حسب روش همبستگی است. جامعه آماری این تحقیق را تمامی کشاورزان فعال در واحدهای بهره­برداری دهقانی شهرستان تفرش در چهار دهستان بازرجان, رودبار, خرازان و کوه­پناه تشکیل ­دادند (2470N=) که بر اساس جدول کرجسی- مورگان, تعداد 300 نفر از آنان از طریق روش نمونه­گیری طبقه­ای با انتساب متناسب انتخاب شدند. برای گردآوری داده‌ها از پرسشنامه استفاده گردید روایی پرسشنامه با نظر پانلی از کارشناسان و متخصصان مورد تأیید قرار گرفت. برای تعیین پایایی ابزار تحقیق پیش‌آزمون انجام گرفت که مقدار آلفای کرونباخ محاسبه شده برای مقیاس­های اصلی پرسشنامه بیشتر از 75/0 بود. نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون نشان داد که 3/32 درصد از تغییرات متغیر وابسته میزان تمایل به تجهیز مزرعه به فناوری انرژی­های تجدیدپذیر را هفت متغیر تمایل به نصب فناوری انرژی خورشیدی در صورت حمایت دولت, تمایل به تغییر الگوی کشت فعلی, پذیرش خطرات سرمایه­گذاری فناوری خورشیدی, کسب اطلاع از تلویزیون در مورد منابع انرژی تجدیدپذیر, تنوع فعالیت­های تولیدی, اعتماد به پروژه­های تأمین انرژی از خورشید یا بقایای گیاهی و هزینه سالانه برق منزل, تبیین ­کردند.

لینک کمکی