مقاله تحليل چالش‌هاي صندوق‌هاي اعتبارات خرد زنان روستايي در استان لرستان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله تحليل چالش‌هاي صندوق‌هاي اعتبارات خرد زنان روستايي در استان لرستان :


سال انتشار : 1396

تعداد صفحات :21

هدف از انجام پژوهش حاضر, تحلیل چالش‌های صندوق‌های اعتبارات خرد زنان روستایی می‏باشد. جامعه آماری این پژوهش, تمامی اعضای صندوق‌های اعتبارات خرد زنان روستایی استان لرستان بود (N= 772) که 160 نفر از آنان با استفاده از فرمول کوکران به‌عنوان حجم نمونه تعیین گردید. نمونه‌ها با استفاده از روش نمونه‏گیری چندمرحله‌ای انتخاب و داده‌های موردنیاز از آنان به‌وسیل پرسشنامه گردآوری شد. روایی و پایایی پرسشنامه به ترتیب, به روش اعتبار محتوایی و ضریب آلفای کرونباخ (96/0) مورد تأیید قرار گرفت. تجزیه‌وتحلیل داده‏ها با نرم‏افزار SPSS و LISREL انجام شد. بر اساس نتایج تحلیل عاملی اکتشافی چالش‌های صندوق‌های اعتبارات خرد در توانمندسازی زنان روستایی در استان لرستان به ترتیب اهمیت در هفت نوع چالش‌های مدیریتی- اداری, قانونی- سیاسی, تولیدی- بازاریابی, ویژگی‏های اعضا آموزشی, مالی - اعتباری و چالش‌های پایشی- برنامه‏ریزی دسته‏بندی ‏شدند. این چالش‌ها توانستند 5/74 درصد از واریانس کل را تبیین نمایند. نتایج تحلیل عاملی تأییدی نیز حاکی از معنی‏داری و تأیید عوامل یادشده به‌عنوان چالش‌های صندوق‌های اعتبارات خرد زنان روستایی بود.

لینک کمکی