مقاله نقش مدل يادگيري خود راهبر در توسعه کارآفريني از ديدگاه آموزشگران مراکز علمي کاربردي استان آذربايجان غربي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله نقش مدل يادگيري خود راهبر در توسعه کارآفريني از ديدگاه آموزشگران مراکز علمي کاربردي استان آذربايجان غربي :


سال انتشار : 1395

تعداد صفحات :17

در سال­های اخیر افزایش تخصص‌ها و لزوم وجود تعامل مراکز آموزشی با بازار کار, اهمیت آموزش و یادگیری باکیفیت را دوچندان کرده است. تحقیق حاضر به بررسی مقاله نقش مدل يادگيري خود راهبر در توسعه کارآفريني از ديدگاه آموزشگران مراکز علمي کاربردي استان آذربايجان غربي پرداخته است. تحقیق از نوع کاربردی و به روش توصیفی, همبستگی می‌باشد که شیوه اجرای آن به‌صورت میدانی و با استفاده از پرسشنامه صورت گرفته است. جامعه آماری موردنظر در این تحقیق کلیه آموزشگران مراکز آموزش علمی کاربردی در استان آذربایجان غربی به تعداد 390 نفر می‌باشند که از این تعداد, 128 نفر با روش نمونه‌گیری تصادفی ساده با انتساب متناسب به‌عنوان نمونه انتخاب شدند. برای تجزیه‌وتحلیل داده‌ها از نرم‌افزار SPSS استفاده‌شده است. نتایج حاصل از ضریب همبستگی بین متغیرهای تحقیق و توسعه کارآفرینی حاکی از آن است که متغیرهای سن, استمرار و پایداری اشتغال, ایجاد انگیزه, بروز خلاقیت و ایجاد اشتغال با توسعه کارآفرینی رابطه معنی‌داری داشته‌اند. نتایج حاصل از تأثیر جمعی متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته از طریق رگرسیون چندگانه حاکی از آن است که متغیرهای ایجاد اشتغال و بروز خلاقیت 3/61 درصد از تغییرات متغیر توسعه کارآفرینی را تبیین کرده است. با توجه به نتایج تحقیق پیشنهاد می‌گردد, آموزشگران با اعمال آموزش‌های صحیح, نگرانی دانشجویان را از شکست در راه‌اندازی یک کسب‌وکار از بین ببرند تا فارغ‌التحصیلان با اعتمادبه‌نفس بیشتر در جهت راه‌اندازی کسب‌وکار اقدام نمایند.

لینک کمکی