مقاله مقايسه قدرت دو تئوري رفتار برنامه‌ريزي‌شده و تئوري شناخت اجتماعي در پيش‌بيني نيت و رفتار دامداران شهرستان سيرجان در رابطه با رفاه دام

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله مقايسه قدرت دو تئوري رفتار برنامه‌ريزي‌شده و تئوري شناخت اجتماعي در پيش‌بيني نيت و رفتار دامداران شهرستان سيرجان در رابطه با رفاه دام :


سال انتشار : 1394

تعداد صفحات :27

نقش رفتار دامداران در موضوع رفاه و بهره‌وری دام‌ها در سال‌های اخیر از سوی محققان موردتوجه جدی قرارگرفته است. زیرا رفتار و تعاملات دامداران اثرات قابل‌توجهی بر رفتار, رفاه و بهره‌وری دام‌ها داشته است. بنابراین درک و شناخت رفتار دامداران و عواملی که در بروز این رفتار نقش دارند لازم و ضروری است. یکی از روش‌های مطالعه رفتار انسان‌ کاربرد روان‌شناسی و مدل‌های اجتماعی‌-روانی است. هدف این پژوهش کاربرد و مقایسه دو تئوری رفتار برنامه‌ریزی‌شده و تئوری شناخت اجتماعی در پیش‌بینی نیت و رفتار دامداران می‌باشد. جامعه آماری این پژوهش دامداران شهرستان سیرجان بودند که حجم نمونه‌ای به تعداد 252 نفر به روش طبقه‌ای- تصادفی ساده و خوشه‌ای انتخاب گردید. روایی و پایایی ابزار سنجش, موردبررسی قرار گرفت و اصلاحات لازم انجام شد و سپس داده‌ها جمع‌آوری گردید. نتایج پژوهش نشان داد, متغیرهای تئوری رفتار برنامه‌ریزی‌شده با پیش‌بینی 35 درصد از نیت دامداران و 38 درصد از رفتار دامداران در رابطه با رفاه دام قدرتمندتر از متغیرهای تئوری شناخت اجتماعی در پیش‌بینی نیت و رفتار دامداران می‌باشند

لینک کمکی