مقاله سنجش دانش انگور کاران شهرستان تاکستان در ارتباط با تهيه و بسته‌بندي کشمش و عوامل مرتبط با آن

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله سنجش دانش انگور کاران شهرستان تاکستان در ارتباط با تهيه و بسته‌بندي کشمش و عوامل مرتبط با آن :


سال انتشار : 1395

تعداد صفحات :21

افزایش دانش انگور کاران نیازمند شناخت صحیح عوامل مرتبط با دانش آن­ها در خصوص تهیه و بسته‌بندی کشمش می­باشد. هدف این تحقیق توصیفی همبستگی نیز شناسایی این عوامل بود. جامعه آماری تحقیق 2462 نفر از انگور کاران بخش مرکزی شهرستان تاکستان بودند که با استفاده از فرمول کوکران 240 نفر از طریق روش نمونه‌گیری طبقه‌ای تصادفی انتخاب و مطالعه شدند. روایی محتوایی ابزار تحقیق با استفاده ازنظرت متخصصان تأیید شد و با انجام مطالعه مقدماتی و محاسبه ضریب آلفای کرونباخ بزرگ‌تر از 7/0 برای شاخص­های ترکیبی, پایایی آن به دست آمد. نتایج تحقیق نشان داد که دانش اکثرِیت انگور کاران (7/86 درصد) در حد متوسط بود و بیشترین دانش آن­ها به فعالیت­های قبل از کاشت انگور و کمترین دانش آن­ها به فعالیت­های بسته­بندی و نگهداری کشمش مربوط می­شد. همچنین 6/51 درصد انگور کاران نگرش مثبت نسبت به تهیه و بسته‌بندی کشمش داشتند. سطح استفاده انگور کاران از خدمات آموزشی و ترویجی در حد متوسط بود و پاسخگویان در بین 13 منبع اطلاعاتی تجربیات خود را مهم­ترین منبع اطلاعاتی معرفی کردند. آزمون همبستگی نشان داد که دانش انگور کاران رابطه مثبت و معنی­داری با سطح استفاده از خدمات آموزشی- ترویجی و میزان استفاده از کانال­های ارتباطی داشت

لینک کمکی