مقاله واکاوي ويژگي‌هاي روانشناختي کارآفرينانه و عوامل پيش‌‌برنده وبازدارنده کارآفريني در دانشکده‌هاي کشاورزي (مورد مطالعه: واحدهاي منطقه 5 دانشگاه آزاد اسلامي)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله واکاوي ويژگي‌هاي روانشناختي کارآفرينانه و عوامل پيش‌‌برنده وبازدارنده کارآفريني در دانشکده‌هاي کشاورزي (مورد مطالعه: واحدهاي منطقه 5 دانشگاه آزاد اسلامي) :


سال انتشار : 1394

تعداد صفحات :24

پژوهش حاضر به ‌صورت توصیفی و پیمایشی و با هدف بررسی ویژگی‌های روانشناختی کارآفرینانه دانشجویان و عوامل پیش‌برنده و بازدارنده کارآفرینیدر دانشکده‏های کشاورزی انجام شد. جامعه آماری تحقیق را دانشجویان کشاورزی واحدهای منطقه 5 دانشگاه آزاد اسلامی تشکیل دادند که تعداد 341 نفر از آنان با استفاده از جدول بارتلت و به روش نمونه‌گیری طبقه‌ای چندمرحله‌ای تصادفی با انتساب متناسب به ‌عنوان نمونه تحقیق انتخاب شدند. ابزارپژوهشپرسشنامه‌ایبودکهرواییصوری و محتوایی آنمطابقنظرجمعیازصاحب نظرانواساتیدمجربوپایاییآننیزازطریقآزمونآلفای کرونباختأییدگردید. نتایج نشان داد که بیش از 53 درصد دانشجویان از نظر ویژگی‌های روانشناختی کارآفرینی در سطح پایینی هستند. به‌علاوه, از دیدگاه دانشجویان ارایه آموزش‌های مرتبط با کارآفرینی و پاداش مادی به ایده‌های نو مهم‌ترین مؤلفه توسعه کارآفرینی در دانشکده‌های کشاورزی بود. همچنین مشکلات دستیابی به منابع مالی برای سرمایه‌گذاری و ناآشنایی دانشجویان با فعالیت‌های کشاورزی و محیط‌های روستایی به‌عنوان مهم ترین موانع کارآفرینی در دانشکده‌های کشاورزی تعیین شدند

لینک کمکی