مقاله تحليل تأثير فناوري اطلاعات و ارتباطات بر زنجيره عرضه محصولات کشاورزي (موردمطالعه: بخش مرکزي شهرستان فلاورجان)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله تحليل تأثير فناوري اطلاعات و ارتباطات بر زنجيره عرضه محصولات کشاورزي (موردمطالعه: بخش مرکزي شهرستان فلاورجان) :


سال انتشار : 1395

تعداد صفحات :24

پژوهش حاضر باهدف بررسی تأثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر زنجیره عرضه محصولات کشاورزی انجام گرفت. جامعه آماری پژوهش شامل کشاورزان بخش مرکزی شهرستان فلاورجان بود که با استفاده از فرمول کوکران 220 کشاورز به‌عنوان نمونه انتخاب شدند. روایی صوری پرسشنامه توسط اعضای هیأت‌علمی گروه مدیریت توسعه روستایی دانشگاه مورد تأیید قرار گرفت و پایایی آن با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ برآورد گردید (82/0 تا 94/0 = α). نتایج نشان داد که بین گروه­های مختلف سنی, درآمدی و تحصیلی تفاوت معنی­داری در به‌کارگیری زنجیره عرضه محصولات کشاورزی وجود دارد. همچنین, مطابق نتایج, رابطه مثبت و معنی‌داری بین متغیرهای درآمد, سطح تحصیلات و پذیرش ICT و رابطه منفی و معنی­داری بین سن با متغیر وابسته پژوهش وجود داشت. از طرفی, نتایج رگرسیون چندگانه حاکی از آن بود که متغیرهای تحصیلات و پذیرش ICT تأثیر مثبت و معنی‌داری بر به‌کارگیری زنجیره عرضه محصولات کشاورزی داشتند به‌طوری‌که 6/34 درصد از تغییرات متغیر وابسته را تبیین ­نمودند.

لینک کمکی