مقاله شناسايي عوامل مؤثر بر سطح مشارکت کشاورزان در مديريت شبکه‌هاي آبياري و زهکشي، استان بوشهر

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله شناسايي عوامل مؤثر بر سطح مشارکت کشاورزان در مديريت شبکه‌هاي آبياري و زهکشي, استان بوشهر :


سال انتشار : 1394

تعداد صفحات :24

پژوهش حاضر از نوع تحقیقات کاربردی و از لحاظ روش تحقیق, توصیفی است. جامعه آماری این مطالعه 11300 نفر از بهره‌برداران کشاورزی در استان بوشهر در سال 1391 بوده است. با استفاده از فرمول کوکران, تعداد افراد نمونه مورد مطالعه 226 نفر تعیین شد. این تحقیق به شناسایی عوامل تأثیرگذار بر مشارکت کشاورزان در مدیریت شبکه‌های آبیاری و زهکشی, پرداخته است. بر اساس نتایج تحقیق سطح مشارکت بهره‌برداران در مدیریت شبکه‌های آبیاری و زهکشی در حد متوسط بود. بر اساس نتایج حاصل از تحلیل عاملی, پنج عامل نقش مؤثری در مشارکت بهره بردان داشته وتوانسته‌اند 96/57 درصد تغییرات مدیریت شبکه‌های آبیاری و زهکشی را تبیین کنند؛ این عوامل عبارتند از عامل شبکه آبی و مالی, سابقه تولیدی و خدمات ارایه شده از سوی دولت, شرایط زمین, دسترسی به آب آبیاری و ویژگی شغلی بهره بردارن.

لینک کمکی