مقاله نگاهي جامعه شناختي به رابطه ي ميان مهندسي و جامعه

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله نگاهي جامعه شناختي به رابطه ي ميان مهندسي و جامعه :


سال انتشار : 1388

تعداد صفحات :36

در این مقاله از نگاهی جامع هشناسانه به بررسی جایگاه مهندسی به عنوان نهادی اجتماعی پرداخته ورابطه ی میان مهندسی و جامعه بررسی م یشود. در چارچوب نگاهی جامع هشناسانه به مهندسی, برارتقای کیفیت آموزش مهندسی و تربیت مهندسانی حساس به ارز شهای اجتماعی تأکید م یشود.ابتدا با نگاهی توصیفی, به رابطه ی میان فناوری و جامعه و سهم تأثیرگذاری هر یک بر شک لگیریدیگری اشاره م یگردد. سپس نقش مهندسی در جامع هی مدرن نسبت به جامع هی سنتی پررن گتر وژرف تر شناخته می شود آن چنان که پس از معرفی 14 چالش اجتماعی مهم مهندسی در دورانمعاصر, آن را م یتوان فعالیتی به مراتب اجتماع یتر و ناگسستنی تر از بافت جامعه ملاحظه کرد. براست. ایده ی « مهندس -جامعه شناس » این اساس, مه مترین دستاورد چنین نگرشی, آموزش و تربیتمهندس -جامعه شناس به عنوان سیاست و تدبیری راهبردی در حوزه ی آموزش مهندسی اولویتیافته, به طوری که چنین امری در خدمت ارتقای ارز شهای انسانی, اخلاقی و اجتماعی در تولید,گسترش و نگهداری فناوری و مصنوعات فناورانه به کار گرفته می شود. استادان و دانشجویانمهندسی و جامعه شناسی, پیشگامان اصلی این فرآیند آموزشی و تحقیقاتی هستند, آ نچنان کهنگرش گسترده و نقادانه ای را نسبت به مسائل و موضوعات اجتماعی مطرح در این چارچوب کسبکرده و ابعاد آن را در فرآیند شکل گیری فعالیت مهندسی مورد توجه قرار م یدهند. از این رو, بهرسمیت شناختن حوز هی مطالعات میا نرشته ای مهندسی و جامع هشناسی به عنوان حوز هیمطالعاتی مستقلی ضرورت م ییابد, به طوری که در این قلمروی مطالعاتی فرصت بررسی چالش هایاجتماعی مطرح در فناوری ها و فعالیت های مهندسی بیش از پیش فراهم م یگردد.

لینک کمکی