مقاله ساحتها، ابعاد، و جوهر? تجرب? عرفانى

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله ساحتها, ابعاد, و جوهر? تجرب? عرفانی :


سال انتشار : 1386

تعداد صفحات :41

این جستار بر آن بوده است تا تصویری شفاف تر و , در عین حال, ژر ف تر از تجرب عرفانی به دست دهد . بهاین منظور, نخست نگاهی از فراز بر این مفهوم افکنده و آن را دارای مصادیق, ساحت ها و ابعاد مختلف یافتهاست. آنگاه با تحدید محدوده بحث بر مفهوم مصطلحِ تجرب عرفانی, به بررسی ابعاد چهارگانه این احوال وانکشافات (بعد معرفتی, معرفت شناختی, اَنفسی, و عاطفی ) پرداخته, و سپس با مروری اجمالی بر توصیفتجرب عرفانی در آثار عرفا ن پژوهانِ بنامی همچون جیمز, آندرهیل, سوزوکی, استیس, باک و اُتّو, چهار ویژگیِمعرفتی بودن, شهودی بودن, اَنفسی بودن و عاشقانه بودن را در میان هم ویژگی های تجرب عرفانی واجدشرایط جوهری بودن (اصالت, کلیت و عمومیت ) دانسته است . و سر انجام, با رویکردی پدیدارشناسانه, جوهرِجواهر و لب لبابِ تجرب عرفانی را, در تجارب عرفانیِ میانی, عبارت از معرفت مستقیم و بی واسطه به واقعیت(مطلقِ واقعیت ), و در تجارب عرفانیِ غایی, عبارت از معرفت مستقیم و بی واسطه به واقعیتِ وحدانیِ هستی(واقعیت مطلق), دیده است. به اینگونه, رویکرد کلی این جستار به تجرب عرفانی, پدیدارشناسانه خواهد بود

لینک کمکی