مقاله آيا تاريخ مهندسي به فلسفه ي مهندسي نياز دارد؟

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله آيا تاريخ مهندسي به فلسفه ي مهندسي نياز دارد؟ :


سال انتشار : 1389

تعداد صفحات :41

در این مقاله به بررسی تحلیلی و نقادانه ی تأثیر فلسفه ی مهندسی بر گردآوری تاریخ مهندسیآیا تاریخ مهندسی به » پرداخته می شود و به دنبال پاسخی تفصیلی به این پرسش هستیم کهاز این رو, ابتدا رابطه ی میان مهندسی و فن (/تکنیک) و سپس رابط هی .« فلسفه ی مهندسی نیاز داردمیان مهندسی و فناوری (/تکنولوژی) تعریف می شود. بر این اساس, فناوری به منزل هی نظام معرفتیتحقق یافته و مهندسی به منزله ی دانش, مهارت و فعالیت خلاقانه ی بالقوه در چارچوب و در تعامل بانظام فناورانه ی مفروض تعریف می شود. در ادامه, فلسفه ی مهندسی به عنوان حوزه ی توسعه یافته ایاز فلسفه ی فناوری معرفی شده و یادآوری می گردد فلسفه ی مهندسی دست کم با برخورداری ازمی تواند به عنوان حوزه ی فلسفی مستقلی شناخته شود. از «؟ مهندسی چیست » پرسش اصیلاین رو, برخی از مسائل و موضوعات فلسفه ی فناوری درون حوزه ی فلسفه ی مهندسی نفوذ یافته وتعمیم می یابد؛ مسائلی از قبیل تحدید حدود میان مصنوع مهندسی شده و شی طبیعی, تحدیدحدود میان مهندسی و علم, تقدم وجودی و تاریخی میان مهندسی و علم, و خودمختاری معرفتمهندسی از بافت اجتماعی. سرانجام, با طرح برخی نمونه پرسش های قابل بررسی و گشوده, تأثیر هریک از مسائل مذکور بر آغاز و انجام گردآوری تاریخ مهندسی آشکار می شود. در نتیجه به نظرمی رسد, محققان و مورخان تاریخ مهندسی شایسته است خود را مخاطب چنین مسائل وپرسش هایی قرار داده و موضعی نقادانه و راهبردی نسبت به هر یک از آن ها اختیار کنند.

لینک کمکی