مقاله گروه هاي قومي و بحران عراق

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله گروه هاي قومي و بحران عراق :


سال انتشار : 1387

تعداد صفحات :28

حمله آمریکا به عراق در سال 2003 و شکل گیری بحران عراق پیامدهای مختلفی درسطوح گوناگون داشته است . در خصوص پیامدهای داخلی بحران عراق, تاثیرگذاری اینبحران بر شکل بندی و محتوای روابط, تعاملات و رویکردهای گروه های مختلف قومی ـفرقه ای عراق از اهمیت بالائی برخورداراست . روابط و رویکرد گروه های عراق با همدیگر ودولت مرکزی در دوره حزب بعث براساس الگوی دولت ـ ملت سازی تک قومی بعثی شکلگرفته بود, اما اکنون طرح الگوی نوین دولت ـ ملت سازی دموکراتیک, این تعاملات ورویکردها ازجمله شیعیان, تسنن, کردها را وارد مرحله جدیدی کرده است . نوشتار حاضر بهبررسی این مسئله می پردازد و ضمن نگاهی جامعه شناختی به گروه های قومی ـ فرقه ایعراق و رویکرد آن در دوره بعث و در دوره جدید, تاثیرگذاری بحران عراق بر تعاملات ورویکردهای گروه ها را تبیین می نماید و در پایان سعی در ترسیم چشم انداز آینده تعاملاتگروه های عراقی دارد .

لینک کمکی