مقاله همگرايي و واگرايي اتحاديه اروپا و آمريکا نسبت به ج . ا . ايران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله همگرايي و واگرايي اتحاديه اروپا و آمريکا نسبت به ج . ا . ايران :


سال انتشار : 1389

تعداد صفحات :36

اتحادیه اروپا و آمریکا دو رویکرد نسبت به ج . ا . ایران داشته اند : در موضوعاتسیاسی و امنیتی مانند, الف : انرژی هسته ای یا کاربرد دومنظوره انرژی هسته ای, ب :تروریسم, ج : امنیت اسرائیل و فرآیند صلح در خاورمیانه, د : حقوق بشر؛ این دو سیاست هایهمگرا داشته اند اما در موضوعاتی مانند اختصاص سهم بیشتری از بازار ایران, وابستگی بهنفت و گاز وارداتی و وارد شدن در فعالیت های تولید نفت و گاز, اتحادیه اروپا و آمریکارویکردهای واگرا نسبت به ج . ا . ایران اتخاذ نموده اند, هر چند این همگرایی به لحاظ منافعملی این دو در حال تبدیل به همگرایی است . ایران به عنوان یک متغیر میانی می تواند ازمنافع واگرای قدرت های فوق الذکر جهت ارتقای منافع ملی خود بهره برداری نماید .در جمع بندی مراتب فوق می توان گفت اتحادیه اروپا و آمریکا با لحاظ نمودنمتغیرهای مستقل ذیربط سیاسی و امنیتی, سیاست های همگرا نسبت به ج . ا . ایران اتخاذنموده اند اما در زمینه های اقتصادی و تجاری اتحادیه اروپا و آمریکا از اتخاذ سیاست هایواگرا نسبت به ج . ا . ایران پیروی نموده اند

لینک کمکی