مقاله عدالت و تعريف ويژه آن در نگرش فقهي و حقوقي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله عدالت و تعريف ويژه آن در نگرش فقهي و حقوقي :


سال انتشار : 1388

تعداد صفحات :24

یکی از تعریف های مشهور عدالت » دادن حق به صاحب حق « یا » قرار دادن اشیا در » مکانت مناسب « آن است . در اخلاق هم عدالت همانا » اعتدال « یا میانه روی است .حقوقدانان اسلامی بی آنکه این تعاریف را در جایگاه خود مورد رد و تردید قرار دهند, درعرصه فقه و حقوق تعریف ویژه ای را برگزیده و » عدالت فقهی « یا شریعت نامه ای را :معرفی کرده اند . پرسش اصلی « مرتکب نشدن گناه کبیره و عدم اصرار بر گناهان صغیره »این است که دلایل اتخاذ و ارائه تعریف ویژه فقهی چیست و چه ضرورت هایی موجب ارائهاین تعریف ویژه شده است؟ از سوی دیگر ملاک » کبیره « شمرده شدن گناه که موجب زوالو » سقوط عدالت « می شود, و در نتیجه باعث عدم اهلیت و صلاحیت شخص در عرصه هایگوناگون زندگی فردی و حقوقی و داشتن مناصب اجتماعی و دینی می گردد, چیست؟ مناصبمهمی چون : مقام افتا , ولایت, امامت و رهبری, قضا, شهادت, امامت جمعه و جماعت,وصایت و دیگر مناصب رسمی و حکومتی که شرط پایه ای آن ها عدالت و امانت است .مقاله با اشاره به عظمت و منزلت برتر عدالت در فقه, به پرسش های یاد شده پاسخمی دهد, و در ادامه رویکرد های گوناگون دانشوران فقه و حقوق اسلامی را, در مواجهه باکارگزاران حکومتی و » عمال ظلمه « دسته بندی و ارائه می کند

لینک کمکی