مقاله چالش هاي فرا روي ناتو در برقراري امنيت در افغانستان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله چالش هاي فرا روي ناتو در برقراري امنيت در افغانستان :


سال انتشار : 1389

تعداد صفحات :36

طی سه دهه ناامنی افغانستان شاهد تهاجم و حضور نظامی نیروهای شرق و غرببوده و همزمان در سطح داخلی انواع گوناگون رهبری به قدرت رسیده است . شباهت دربی کفایتی قدرت های خارجی و داخلی گویای این حقیقت است که توسعه ی پایدار هنوز درافغانستان شکل نگرفته است . طی دهه گذشته, القاعده و طالبان و نیاز به کنترل آن ها زمینهرا برای حضور نیروهای ائتلاف و ناتو در افغانستان آماده کرده است . این پایان نامه بهچالش های فراروی ناتو در برقراری امنیت در افغانستان می پردازد . نکته قابل توجه این کهناتو به عنوان بازیگر جدید در تلاش برای برقراری امنیت در افغانستان می باشد و از سویائتلاف نظامی گری را در افغانستان رهبری می کند و از سوی دیگر سعی در تثبیت شرایطسیاسی در این کشور دارند . آنچه این پایان نامه سعی دارد به ما بگوید این است که تازمانی که مشکلات عمده ناشی از بی توجهی به حقایقی از قبیل بازیگران جدید, رهبرینژادی و قبیله ای نادرست, یا ملاحظات همسایگی وجود داشته باشد, تلاش ناتو و مجامعبین المللی برای ایجاد صلح و امنیت در افغانستان از طریق توافقات ساده سیاسی به دستنمی آید . تحت چنین شرایطی رهبری افغانستان ملزم به افزایش توانایی های ملی و داخلی وداشتن توانایی در تأمین امنیت به منظور کاهش حضور نیروهای نظامی خارجی در افغانستانو همزمان در سطح منطقه و تلاش در حفظ بی طرفی نمایندگان آن ها می باشد

لینک کمکی