مقاله رهبري جهاني ايا لات متحده آمر يکا، مناقشات منطقه اي و نقش سازمان ملل متحد

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله رهبري جهاني ايا لات متحده آمر يکا, مناقشات منطقه اي و نقش سازمان ملل متحد :


سال انتشار : 1389

تعداد صفحات :22

آمریکا بعد از دهه هفتاد, یعنی بعد از پایان جنگ ویتنام به دو دلیل تمایل به حضور مستقیـمدر مناطق مختلف دنیا نداشت : اول هزینه های سنگین تحمیلی به آمریکا که در صورت حضورمستقیم آمریکا باید ا شخصا ً آن ها را می پرداخت . دوم جلوگیری از ایجاد چـهـره زشـت ازآمریکا در مناطق مختلف, برای دست یافتن به این دو هدف, آمریکا سعی کـرد از طـریـقدوستان خود منافع خود را بدست آورد و رشته » مطالعات منطقه ای « نیز در دانشگـاه هـایآمریکا از همان زمان ایجاد شد, اولین آزمون این سیاست در منطقه خلیج فارس و در قالـبمعروف است, ستون اول « دوستون » اجرا شد سیاستی که به سیاست « دک ترین نیکسون »آن ایران که قدرت نظامی بود و ستون دوم عربستان که ستون مالی بود, اما بعد از پیـروزیانقلاب اسلامی در ایران و آغاز جنگ ایران و عراق و به دنبال آن حمله عراق به کـویـت ومسائلی مثل 11 » سپتامبر « ما شاهد رویکرد دیگری در سیاست های ایالات متحده هستیـمبه عبارت دیگر آمریکا در برابر این تحولات سعی دارد از طریق متحدین خود هزینه ها را بـاآن ها تقسیم کرده و از طریق سازمان ملل متحد برای اقدامات خود در رابطه بـا تـحـولاتمنطقه ای مشروعیت یابد . بنابراین هدف مقاله حاضر پرداختن به چگونگی ایجاد تعامل میانتثبیت رهبری جهانی آمریکا, استفاده ابزاری از سازمان ملل متحد و ایجاد مشـروعـیـت درعین تامین منافع ملی ایالات متحده آمریکا است

لینک کمکی