مقاله جايگاه خاورميانه در انديشه هاي ژئوپليتيک

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله جايگاه خاورميانه در انديشه هاي ژئوپليتيک :


سال انتشار : 1388

تعداد صفحات :17

خاورمیانه به عنوان حیات استراتژیک قدرتمندان و تلاقی علایق شان همواره در زمرهسیاست و استراتژی بالا از طرف قدرت های بزرگ قرار داشته است . تقریبا همه مباحثچشم اندازهای ژئوپلتیک جهانی با سر هالفورد مکیندر آغاز می شود, در اندیشه اینژئوپلیتیسین خاورمیانه عربی به علت همجواری با هارتلند و دسترسی به آب های آزادبهترین موقعیت استراتژیک را هم برای تهدید هارتلند و هم برای دفاع از آن در اختیارخاورمیانه عربی قرار داده است, اندکی بعد آلفرد ماهان در چهارچوب فضایی نظریه قدرتدریایی, اهمیت مجموعه شبه جزایری منطقه خاورمیانه را که معتقد است بایستی روسیه رادر این منطقه متوقف کرد, مورد تأکید قرار می دهد .از دیگر نظریات مشروح قائل به جایگاه خاورمیانه در این مقاله, می توان از نظریهدر اندیشه « کمربند شکننده » نیکولاس اسپایکمن, و القاب خاورمیانه به عنوان «ریملند»های کوهن, خاورمیانه عربی به عنوان قلب جهان اسلام در نظریه » برخورد تمدن های« هارتلند جدید » , اندیشه های دکتر پیروز مجتهدزاده که خاورمیانه را به عنوان «هانتینگتونو بزرگترین مخزن نفتی جهان نام می برد و سر انجام خاورمیانه به عنوان بزرگترین حیاتاستراتژیک برای تأمین منافع راهبردی آمریکا در اندیشه های زبینگیو برژینسکی را می تواننام برد .

لینک کمکی