مقاله شاعران مجم عالبيان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله شاعران مجم عالبيان :


سال انتشار : 1390

تعداد صفحات :25

شعر عربی به عنوان دیوان عرب طبعی ترین و طبیعی ترین کلام انسان آگاه به زبان والفاظ این قوم است و به همین جهت استعما لهای گوناگون و فراوانی دارد.در علوم مختلف ادبی و دینی شعر عربی شاهد اثبات آرا عالمان بوده و تفسیرمجمع البیان نیز از این امکان استفاده فراوانی برده است . مقاله حاضر تلاشی است تاصاحبان شواهد شعری تفسیر مجمع البیان را معرفی نمایند . با این تحقیق زمینه ای فراهممی گردد تا بتوان به ملاک های انتخاب سروده شاعران خاص جهت اثبات آرا یا تقریبنظریات به اذهان دست یافت . در این بررسی همه ادبیات موجود در تفسیر مجمع البیانبررسی شد و پس از تعیین تعداد ادبیات منتسب به هر شاعر, برخی از آنان به ترتیبفراوانی استفاده از اشعار آن ها مورد توجه قرار گرفت . آنچه ملاحظه می گردد این است کهشاعران مورد استشهاد قریب به اتفاق اصل و نسب عربی خالص دارند و از آثار شاعرانعرب زبانی که اصالت غیرعربی دارند گرچه اشعار آن ها فراوان هم باشد کمتر استفاده شدهاست

لینک کمکی