مقاله سيماي جامعه در مقامات بديع الزمان همداني

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله سيماي جامعه در مقامات بديع الزمان همداني :


سال انتشار : 1389

تعداد صفحات :22

شناخت و تحلیل آثار ادبی و نیز زندگی آفرینندگان آن آثار بدون بررسی و تحلیل جامعهو فرهنگی که در سایه آن نشو و نما یافته اند, میسر نیست . به عبارت دیگر, تحقیق و تدقیقدر نحوه معیشت, روابط اجتماعی, باورها, شکست ها و پیروزی ها, دردها و شادی ها, و در کل,فراز و نشیب های جامعه ای که هنرمند در آن زندگی می کند, بررسی دقیق تر و جامع تر زندگیو آثار او را میسر می سازد .بدیع الزمان همدانی, پرچمدارمکتب ادبی نوین قرن چهارم و صاحب سبکی که هم درزمان حیاتش شهرت فراوان داشته و هم در دوره های بعد مورد تقلید قرار گرفته است ؛ درشاهکار خود افزون بر توجه به عبارت پردازی و سجع سازی و صنایع لفظی ( به پیروی ازسبک شایع آن روزگار ) به عادات و آداب مردم, سنت ها, آرا و اندیشه ها, گفتار و رفتار طبقاتگوناگون جامعه و خلاصه آنچه مربوط به تربیت عمومی است, اشاراتی دارد .از آن جا که مضمون مقامات همدانی ریشه استوار و ژرفی در زندگی عمومی شهرهایاسلامی دارد, در این نوشتار قصد آن داریم تا از دیدگاه بدیع الزمان, به کنکاش در جامعه آنروزگار بپردازیم و سندی از اوضاع و احوال آن دوره برای تحلیل هر چه بهتر آثار هم عصربدیع الزمان در اختیار قرار دهیم .

لینک کمکی