مقاله مدل گسترش فضايي کلانشهر تهران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله مدل گسترش فضايي کلانشهر تهران :


سال انتشار : 1389

تعداد صفحات :24

در مقاله حاضر به بررسی روند تحولات شهرنشینی و همچنین روند تـعـیـیـراتجمعیتی در تهران پرداخته شده و روند مهاجرت به کلانشهر تهران به بحث گذاشتهمی شود . تهران با 52 نقطه شهری پیرامونی و دوازده شهرستان تابعه خـود مـجـمـوعـهشهری را در مقیاس ملی و منطقه ای به نام ” مجموعه شهری تهران “ به وجود آورده است کهمی تواند نمونه ای شاخص از پدیده ی ” بیش از حد شهری شدن “ با حاکمیت الگوی نامناسبو بیمار گونه ی می باشد که, در توزیع فضایی سکونتگاه های شـهـری نـامـوزون و بـروزپدیده هایی همچون حاشیه نشینی و زاغه نشینی, شهرهای حاشیه ای فاقد اسـتـانـداردهـایمطلوب زندگی و ... نقش به سزایی ایفا می نماید . در مقاله حاضر به بـررسـی مـدل هـایگسترش فضایی کلانشهرها پرداخته می شود و با توجه به تحلیل اطلاعات جمعیتی شـهـرتهران به ارائه مدل گسترش فضایی مجموعه شهری تهران پرداخته شده است

لینک کمکی