مقاله فوکو و نظريه دانش، قدرت و رژيم حقيقت

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله فوکو و نظريه دانش, قدرت و رژيم حقيقت :


سال انتشار : 1388

تعداد صفحات :17

کلید واژه قدرت در اندیشه میشل فوکو را می توان تابع نظریه » دانش ـ قدرت ـرژیم حقیقت « دانست . اندیشه پرسشگر وی از یک سو کار اندیشیدن را دشوار می کند و ازسوی دیگر لذت اندیشیدن را به محقق می چشاند . وی درتلاش است تا انسان ها را به قلمرونااندیشیده ها ببرد . از راه اندیشیدن به نا اندیشیده ها, چیزهایی کشف می شود که در حالتطبیعی صامت هستند . لذا باید اندیشه های او را مخالف همه چیزهایی دانست کهجهان شمول و بدیهی می نماید . نقش وی آن است تا به مردمان نشان دهد آزادتر از آنهستند که می پندارند . این که می توانند از برخی موضوعات که درلحظاتی از تاریخ پیش آمدهوآن ها را به عنوان حقیقت وسند پذیرفته اند دوباره کنکاش و انتقاد نمایند . سئوال متبادر ذهنآن است که چگونه فوکو توانسته است خود را از بند اندیشه های مسلط زمان چونساختارگرایی ( رئالیسم ) و پدیدارشناسی ( ایده آلیسم ) رهایی بخشد و نشان دهد که چگونهقدرت, دانش را به استخدام خود درمی آورد و ناهنجاری ها را به هنجار و حقیقت تبدیلمی نماید به عبارت دقیق تر معضل رژیم حقیقت ایجاد رابطه بین دانش و قدرت است که ازطریق آن خود را به عنوان یگانه حقیقت ممکن بشناساند . پاسخ به این چالش را باید دربررسی مفهوم قدرت, دانش و گفتمان جستجو نمود

لینک کمکی