مقاله بررسي عوامل پويايي فقه

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله بررسي عوامل پويايي فقه :


سال انتشار : 1387

تعداد صفحات :53

مقاله حاضر دربار عواملی است که با توجه به شرایط و موقعیت های گوناگون, بر طبق مق تضیات زمان و مکان,موجب پویایی فقه شد هاند.در واقع فقه پویا همان فقه سنتی است , که خود رابا شرایط زمان منطبق می کند, و در یک تقسیم بندی به عواملدرونی و بیرونی تقسیم می گردد. عوامل درونی عواملی است مر بوط به کارمجتهد , با توجه به مبادی و منابع فقه وعنایت به خصوصیات انعطاف پذیر کتاب و سنت و به کارگیری عقل به عنوان منبعی برای استنباط احکام . عواملبیرونی به عامل زمان و مکان که ظرف تحقق فقه پویاست , و نیز عامل حکومت, که مصدر و مجری احکام حکومتیدر دایر مصلحت نظام , و حفظ حدود و ثغور مسلمین از تجاوز بیگا نگان است, اشاره می کند.

لینک کمکی