مقاله بررسي ميزان توسعه اجتماعي در سطح شهر خمين

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله بررسي ميزان توسعه اجتماعي در سطح شهر خمين :


سال انتشار : 1396

تعداد صفحات :21

هدف اصلی این تحقیق بررسی میزان توسعه یافتگی با تأکید بر توسعه اجتماعی در جامعه شهری خمین می باشد. با توجه به چارچوب نظری ارائه شده در این تحقیق, توسعه اجتماعی در پنج بعد مشارکت اجتماعی, عدالت اجتماعی, کیفیت زندگی, امنیت اجتماعی و اخلاق توسعه اجتماعی موردسنجش و اندازه گیری قرار گرفت. روش این تحقیق اسنادی ـ پیمایشی بوده است. جامعه آماری این تحقیق شهروندان خمین می باشند که به روش نمونه گیری طبقه ای تعداد 382 نفر به عنوان نمونه انتخاب شده اند. ابعاد مختلف توسعه اجتماعی در این تحقیق با استفاده از ابزار پرسشنامه محقق ساخته و در مقیاس لیکرت موردسنجش و اندازه گیری قرار گرفته اند. اعتبار این ابزار اندازه گیری به روش اعتبار صوری و پایایی آن به روش آلفای کرونباخ برابر با 93/0 به دست آمده است. داده های آماری به دست آمده از نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند. نتایج نشان می دهد که وضعیت توسعه اجتماعی در شهر خمین در ابعاد مشارکت اجتماعی, امنیت اجتماعی و اخلاق توسعه اجتماعی مناسب بود اما در مورد ابعاد عدالت اجتماعی و کیفیت زندگی, توسعه در سطح مطلوبی ارزیابی نشد.

لینک کمکی