مقاله بررسي اثر جهاني شدن فرهنگي، سرمايه اجتماعي و فرهنگي بر ارزش هاي معطوف به توسعه دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي منطقه يک

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله بررسي اثر جهاني شدن فرهنگي, سرمايه اجتماعي و فرهنگي بر ارزش هاي معطوف به توسعه دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي منطقه يک :


سال انتشار : 1396

تعداد صفحات :21

هدف این مقاله بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و فرهنگی با ارزش ها ی معطوف به توسعه است با توجه به این که پژوهش ها ونظریه ها نشان می دهند که مشارکت اجتماعی و عضویت در انجمن ها و به طور کلی سرمایه های اجتماعی و فرهنگی در توسعه یک جامعه نقش دارد سئوال اصلی مقاله حاضر این است که آیا دستیابی دانشجویان به سرمایه اجتماعی و فرهنگی جهت گیری آنان را به سمت ارزش های توسعه پیش بینی می کند؟روش تحقیق پیمایش, با استفاده از پرسشنامه بود. جامعه آماری دانشجویان منطقه یک دانشگاه آزاد اسلامی است که به روش نمونه گیری خوشه های انتخاب شده و حجم نمونه 323 نفر بوده است, پرسشنامه دارای روایی صوری وروایی سازه است. و برای پایایی آن نیز از آلفای کرونباخ استفاده کرده ایم. نتایج نشان می دهد که بین سرمایه اجتماعی وفرهنگی با ارزش های علم گرایی, رضایت از زندگی, عام گرایی و اعتماد رابطه مستقیم معنی‌دار وجود دارد. اما بین سرمایه اجتماعی وفرهنگی با جهانی شدن رابطه معنی داری وجود ندارد. سرمایه اجتماعی وفرهنگی برای ارزش معطوف به توسعه پیش بینی کننده مثبت و معنی داری است در حالیکه جهانی شدن فرهنگی اثر منفی بر ارزشهای توسعه مدار داشته است. به عبارتی ارتقای سرمایه فرهنگی واجتماعی دانشجویان در ارتقای ارزش های معطوف به توسعه نقش بسزایی دارد, به عبارتی سرمایه ها یک متغییر تعیین کننده در تجهیز شناختی دانشجویان نسبت به ارزش های معطوف به توسعه است.

لینک کمکی