مقاله بررسي وضعيت اميد به زندگي زنان بي‌خانمان شهر تهران (مطالعه موردي: مرکز نگهداري موقت زنان بي‌خانمان شهرداري تهران، «سامانسراي لويزان»)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله بررسي وضعيت اميد به زندگي زنان بي‌خانمان شهر تهران (مطالعه موردي: مرکز نگهداري موقت زنان بي‌خانمان شهرداري تهران, (سامانسراي لويزان)) :


سال انتشار : 1393

تعداد صفحات :29

هدف از این مطالعه, بررسی اثربخشی وضعیت بی‌خانمانی بر شرایط «امید به زندگی» زنان بی‌خانمان شهر تهران است. ارزیابی از شرایط «امید به زندگی» زنان بی‌خانمان یاد شده, می‌تواند تصویری از اثربخشی شرایط بی‌خانمانی بر وضعیت سلامت جسمی و روانی این قشر و در نهایت طول عمر زنان مذکور ارائه نماید. در واقع بنظر می‌رسد توصیف معناداری برخی از شاخص‌هایی که رابطه میان بی‌خانمانی و طول عمر زنان بی‌خانمان موضوع این پژوهش را بیان می‌دارند, امکان ارزیابی و تحلیل از شرایط «امید به زندگی» زنان بی‌خانمان و تأثیرات حاصل از قرار گرفتن آنها در وضعیت بی‌خانمانی را ترسیم می‌نماید.روش تحقیق مورد استفاده در این پژوهش, روش «تحلیل ثانوی» است, که با بهره‌مندی از مستندات و مدارک موجود در پرونده هر یک از زنان بی‌خانمان, اعم از گواهی پزشکان و روانپزشکان, و مددکاران اجتماعی, و پرسشنامه‌های موجود در مرکز نگهداری موقت بی‌خانمان‌ها, ارزیابی حقوقی و حکم نهایی قضات, و سایر داده‌ها و اطلاعات جمع‌آوری شده, نسبت به سایر روش‌های کمی ذیربط, از قابلیت مناسب‌تری در جمع‌آوری و تحلیل داده برخوردار است. با توجه به اینکه جامعه آماری این پژوهش «زنان بی‌خانمان مرکز نگهداری موقت» (سامانسرای لویزان) است, به منظور تعیین حجم نمونه از میان 609 زن بی‌خانمان جامعه آماری مورد نظر, 50 پرونده بوسیله فرمول «کوکران» محاسبه, و به شیوه «نمونه‌گیری تصادفی سیستماتیک», انتخاب, و مورد بررسی, و تحلیل قرار گرفته است.یافته‌های این پژوهش حاکی از آن است که «بی‌خانمانی» با «وضعیت امید به زندگی» زنان بی‌خانمان موضوع این تحقیق بوسیله راهبردهایی چون «درونی شدن آسیب‌های اجتماعی», «احساس ناکامی و حقارت», «عدم امید به بازگشت به شرایط طبیعی زندگی», و «میل به مردن», از رابطه‌ی معناداری برخوردار است. این راهبردها بتدریج اثربخشی وضعیت «بی‌خانمانی» را بر طول عمر زنان بی‌خانمان در شهر تهران از طریق پیامدهایی چون «نابسامانی و اختلال در شرایط روانی», «ابتلا به بیماری‌های خطرناک و لاعلاج», «اعتیاد حاد به مواد افیونی پُرآسیب», «پذیرش و یا تحمیل قربانی شدن» و «تجربه خودکشی» فراهم می‌آورد. از اینرو بنظر می‌رسد وضعیت بی‌خانمانی زنان بی‌خانمان موضوع این پژوهش, با توجه به نتایج حاصل از این تحقیق, موجبات کاهش طول عمر, و مرگ زودهنگام زنان بی‌خانمان موصوف را فراهم می‌آورد. نتایج مذکور همچنین فرایند اثربخشی وضعیت بی‌خانمانی, بر «وضعیت امید به زندگی» زنان بی‌خانمان موضوع این تحقیق را, فرایندی پیچیده, چند متغیره, توأم با پیامدهای چند مرحله‌ای نشان می‌دهد.

لینک کمکی