مقاله بررسي نقش سرمايه اجتماعي بر امنيت اجتماعي (مورد مطالعه کليه زنان و مردان واقع در گروه سني 45-18 سال شهر جهرم )

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله بررسي نقش سرمايه اجتماعي بر امنيت اجتماعي (مورد مطالعه کليه زنان و مردان واقع در گروه سني 45-18 سال شهر جهرم ) :


سال انتشار : 1393

تعداد صفحات :18

سرمایه اجتماعی یکی از مهمترین عنصر حیاتی توسعه و انسجام بخش جامعه می باشد , امنیت نیز یکی از نیازهای اساسی و شاخصه های کیفیت زندگی محسوب می شود و تداوم هر جامعه مرهون حفظ و بقا امنیت است. هدف این پژوهش بررسی نقش سرمایه اجتماعی بر امنیت اجتماعی با روش تحقیق پیمایشی می باشد . در چارچوب تئوری از نظریه های گیدنز و در مواردی به تئوری وولکاک و نارایان تاکید شده است . جامعه آماری شامل کلیه زنان و مردان واقع در گروه سنی 45-18 سال شهر جهرم می باشد که با استفاده از فرمول کوکران تعداد 410 نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب شده اند . داده های لازم با روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای تصادفی جمع آوری شد . روایی سوالات با محاسبه ضریب آلفای کرونباخ مورد سنجش قرار گرفت و با استفاده از تحلیل عاملی تعیین اعتبار گردید و سپس با استفاده از روشهای آمار توصیفی و استنباطی ارتباط هر یک از متغیرها با امنیت اجتماعی سنجش و تجزیه و تحلیل شد. نتایج آزمون تحلیل واریانس نشان می دهد که بین تحصیلات پاسخگویان با امنیت اجتماعی تفاوت معناداری مشاهده می شود . نتایج آزمون همبستگی پیرسون نشان می دهد که بین تعداد فرزندان , سرمایه اجتماعی درون گروهی و مشارکت اجتماعی به عنوان متغیر های مستقل با امنیت اجتماعی رابطه معنادار وجود دارد . بر اساس داده های رگرسیونی متغیرهایی پیوند خانوادگی , مشارکت اجتماعی و گروه گرایی بر امنیت اجتماعی تأثیر دارند.

لینک کمکی